Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

 

Soglasje za priključitev

Pred izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje morate pridobiti soglasje za priključitev. Soglasje se izda v primeru novogradnje na območju z urejeno javno kanalizacijo in v primeru obstoječih objektov ob izgradnji javne kanalizacije.

 

Pri novogradnji morate soglasje pridobiti že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

 

V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani Občine prejmete odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Občina nas obvesti o poravnanem prispevku, na osnovi katerega izdamo soglasje za priključitev. To morate izvesti v roku šestih mesecev po prejemu našega obvestila o obvezni priključitvi, v kolikor v obvestilu ni določeno drugače.

 

Po izgradnji kanalizacije vas pisno, s priporočeno pošto, obvestimo o obveznosti priključitve na javno omrežje.

 

Uporabniki oz. lastniki stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, morate zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo pod pogoji soglasja za priključitev, ki ga je izdala Komunala Kranj.

 

Greznico oz. malo komunalno čistilno napravo je v tem primeru potrebno opustiti. Greznico je potrebno očistiti, zasuti ali pa jo uporabiti za drug namen (npr. za zbiralnik vode - deževnico). Greznico mora prazniti Komunala Kranj, ker je edino pooblaščeno podjetje.

 

Lastnik stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s streh ali iz drugih utrjenih površin zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode.

 

Na območjih kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, kanalizacijski sistem pa omogoča priključitev padavinskih voda, se le-ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da uporabnik pridobi soglasje za priključitev padavinskih voda s strani izvajalca javne službe oz. v primeru odvajanja padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin, o tem z izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju posebne storitve.

 

 

Izvedba kanalizacijskega priključka

Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zunanje stene stavbe.

 

Priključek je v lasti uporabnika. Grajen mora biti iz atestiranih materialov in mora biti vodotesen. Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski jašek na svojem zemljišču.

 

Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to ni možno oz. ni racionalno je, ob soglasju vseh lastnikov takega priključka, dovoljena priključitev več stavb preko enega priključka.

 

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljeni izvajalec gradbenih del. Stroške gradnje priključka, vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje, krije uporabnik.

 

O nameravani priključitvi nas morate obvestiti najmanj 7 dni pred pričetkom del. Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede Komunala Kranj na stroške uporabnika.

 

Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka.

 

V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, občina zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan vzdrževati izvajalec javne službe.

 

Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov (v primeru priključevanja kletnih prostorov je obvezna vgradnja protipovratne lopute ali črpalke).

Skica priklopa

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije

 

Ukinitev kanalizacijskega priključka

Ukinitev naročite, ko se odločite za rušenje objekta ali če objekta ne boste uporabljali dalj časa. Pogoj za odjavo kanalizacijskega priključka je tudi odjava vodovodnega priključka.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka