Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Kanalizacijski sistem

 

Izgradnja in upravljanje javnega kanalizacijskega omrežja

Lastnice komunalne infrastrukture, med katero sodi tudi javni kanalizacijski sistem, so posamezne občine. Občine načrtujejo, vodijo razvoj in obnovo javnega omrežja. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za novo izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, občina s pogodbo o najemu infrastrukturo prenese v upravljanje Komunali Kranj. Občini Komunala Kranj plačuje najemnino.

 

Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko.

 

Delovanje kanalizacijskega sistema

Kanalizacijski sistem predstavlja zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod, ki poteka od mesta nastanka do čistilnih naprav. Pitna voda namreč takoj po uporabi postane komunalna odpadna voda. Skupaj z odpadno vodo iz industrije in padavinsko vodo potuje v javno kanalizacijo. Ta se konča na čistilni napravi, kjer je voda pred vrnitvijo v naravno okolje očisti. Krogotok vode je tako sklenjen.

 

Javni kanalizacijski sistem je pomemben del komunalne infrastrukture, ki pozitivno vpliva na kakovostno bivalno okolje. Z urejenim zajemom in čiščenjem odpadnih vod varujemo zdravje ljudi, preprečujemo nastajanje in širjenje bolezni. Obenem tudi preprečujemo onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda.

 

Kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi različnih dimenzij, črpališča, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, lovilci olj in peskolovi ter čistilne naprave.

 

Večji del kanalizacijskega sistema deluje na osnovi prostega padca, torej gre za gravitacijsko kanalizacijo. Na mestih, kjer prostega padca ni moč zagotoviti, se v sistem vgradijo črpalke. Te črpajo odplake do čistilnih naprav. Tako kanalizacijo imenujemo tlačna kanalizacija.

 

 

Vrste odpadnih voda

Odpadne vode delimo na komunalne, industrijske in padavinske, skupaj pa predstavljajo mešanico odpadnih vod. Komunalne nastajajo pri gospodinjstvih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri pripravi hrane, pranju in podobnih opravilih. Industrijske vode nastajajo pri rabi vode v industriji, obrti in drugih gospodarskih dejavnostih. Padavinska voda pa kot posledica padavin onesnažena odteka iz utrjenih površin.

 

Vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja

Vzdrževanje izvajamo po programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Program pripravimo za obdobje štirih let in ga posredujemo pristojnemu ministrstvu. Podrobnejše plane pripravljamo letno ob izdelavi poslovnega načrta za prihodnje leto. Vzdrževanje je zasnovano tako, da v petih letih pregledamo in očistimo celotno dolžino omrežja.

 

Kontrolo kritičnih odsekov izvajamo vsako leto ali po potrebi celo večkrat.

 

Na magistralnih, primarnih in sekundarnih zbiralnikih odpadnih vod izvajamo vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje, presvetlitev s kamero ter manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta okoli pokrovov in podobno.

Na objektih izvajamo kontrole razbremenilnikov visokih vod, zadrževalnih bazenov in črpališč.

 

Med vzdrževanje sodi tudi deratizacija, ki jo izvajamo dvakrat letno  na omrežju in objektih javne kanalizacije.

 

Ker želimo zagotavljati pravočasno in učinkovito redno čiščenje ter pravilno obratovanje naprav, izvajamo tudi kontrolo stanja kanalizacijskega omrežja. Izvajamo podrobne preglede stanja in funkcionalnosti kanalskih vodov in objektov. Vzdržujemo sistem naprav za merjenje in registracijo dogajanj v omrežju (meritve pretokov, kakovosti vode, pojavov plinov, nadzor dotokov v sistem, določitev sušnega odtoka, nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih večjih onesnaževalcev  ...). 

 

Pomembna so tudi opažanja in sporočila naših uporabnikov, ki jih sistematično zbiramo in obravnavamo.

 

Poleg rednih vzdrževalnih del se izvajajo tudi večja vzdrževalna dela, v katera sodijo točkovna popravila, popravila odsekov med revizijskimi jaški in popravila objektov oz. obnove večjega obsega.

 

V primeru  izrednih razmer pa se izvaja intervencijsko vzdrževanje, in sicer v primeru trenutnih poškodb, nalivov ali motenj v funkcioniranju kanalizacijskega omrežja.  V teh primerih se izvajajo dela odmašitve kanalizacije oz. povečanja pretočnosti kanala, črpanja iz poplavljenih prostorov, v primeru porušitve pa intervencijsko popravilo.

 

Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020

Potrditev izvajanja programa GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s strani lastnikov infrastrukture

Priloge programa

 

Načrt gospodarjenja z blatom

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka