Skoči na glavno vsebino

Greznice in male komunalne čistilne naprave

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

 

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, moramo izvajati:

  • prevzem blata iz nepretočnih greznic,
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
  • prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic,
  • izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav.

 

Blato odvažamo na Centralno čistilno napravo Kranj, kjer se ustrezno obdela. Po obdelavi pooblaščeni prevzemnik blato odpelje in poskrbi za okoljsko ustrezno odstranjevanje.

 

Upravljavci male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice morate omogočiti prevzem in odvoz blata ter izvajanje pregledov malih komunalnih čistilnih naprav.  

 

Male čistilne naprave Komunala Kranj

 

Obvezno praznjenje greznic in MKČN

Greznice in MKČN je potrebno sprazniti najmanj enkrat v treh letih. Obvezno praznjenje je predpisano s strani državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.  Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode moramo zagotavljati prevzem blata iz greznic in MKČN in o tem voditi ustrezne evidence.

 

Izjema so kmetijska gospodarstva, za katera je obvezna storitev le storitev pregleda malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če:

 

Na območju Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur smo pooblaščeni za praznjenje greznic ter edini za prevzem in obdelavo greznične gošče in blata.

 

Praznjenje greznic izvajamo sami in s pomočjo podizvajalcev. Ti delo opravijo na podlagi delovnega naloga Komunale Kranj, zato je naročilo storitve možno samo preko Komunale Kranj. Vsi morebitni ostali ponudniki storitve niso zakonsko pooblaščeni za praznjenje greznic, kar pomeni, da delo opravljajo nezakonito.

 

O datumu praznjenja vas pravočasno pisno obvestimo. Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. 

 

Obračun storitev, povezanih s praznjenjem greznic in MKČN

 

Ostale obveznosti vezane na male komunalne čistilne naprave

 

Obveznosti Komunale Kranj

Kot izvajalci javne službe moramo vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območju izvajanja službe pregledati enkrat na tri leta. Prvi pregled se izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izdamo poročilo.

 

Pozitivno poročilo o pregledu MKČN pomeni, da je:

  • obratovanje naprave ob pregledu ustrezno, čiščenje odpadne vode pa skladno z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode,
  • nazivna zmogljivost naprave ustrezna, glede na število priključenih PE ter predvideno porabo vode na PE, obratovanje naprave ob pregledu v skladu z navodili, s katerimi razpolaga lastnik ali upravljavec naprave in se nanašajo na obratovanje naprave, ki je predmet pregleda,
  • upoštevano spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode,
  • zagotovljena hramba dokumentov, ki so bili predloženi s strani lastnika ali upravljavca naprave in upoštevani pri pregledu (kot npr. navodilo za obratovanje, Izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, itd.).

Pregled naprave z naše strani ni potreben, če upravljavec male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

 

Lastniku/upravljavcu MKČN se v primeru pozitivnega poročila o pregledu MKČN okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zniža za 90 %.

 

Obveznosti uporabnika

Upravljavci/lastniki male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti o začetku:

  • obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
  • uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

Iz obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik) ter izjava lastnika o skladnosti naprave v skladu z uredbo.

 

Pogoji za znižanje okoljske dajatve

V primeru, da se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90 %. V tem primeru okoljska dajatev znaša 0,0528 EUR/m³ odvedene odpadne vode.

 

Če lastnik objekta želi uveljaviti nižjo okoljsko dajatev (zmanjšano za 90 %), mora lastnik, na podlagi pravilnika o prvih meritvah med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) opraviti prve meritve in izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE. Prve meritve lahko opravi le pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa. Analizni izvid o opravljenih meritvah, ki je priloga k Poročilu o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE ne sme biti starejši od 30 dni.

 

Način, kako uredite upravičenost do nižje okoljske dajatve

Poleg vaših podatkov (ime, priimek, naslov, kontaktna številka) predložite poročilo o prvih meritvah za MKČN manjše od 50 PE in analizni izvid. Če gre za tipsko MKČN priložite tudi izjavo o lastnostih (skladnostih) vaše MKČN in v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Potrebno predložite lahko osebno pri blagajni na sedežu našega podjetja ali po elektronski pošti na naslov ...

 

Na osnovi popolne vloge boste upravičeni do znižanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To bo upoštevano pri obračunu komunalnih storitev v naslednjem mesecu po prejemu vloge.

 

Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020

Potrditev izvajanja programa GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s strani lastnikov infrastrukture

Priloge programa

Načrt gospodarjenja z blatom

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka