Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Predstavitev podjetja 

Podjetje Komunala Kranj ima bogato zgodovino in je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki. Ustanoviteljice podjetja so Mestna občina Kranj ter Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

 

Imamo jasno vizijo, zavedamo se svojega poslanstva in poznamo pot, kako to dosegati. Zavedamo se tudi pomembnosti vpliva našega delovanja na okolje. V letu 2008 smo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat varovanja okolja ISO 14001, ki sta rezultat in priznanje, da imamo oblikovane programe in pravilne pristope, ki vodijo k doseganju kakovosti in odgovornemu odnosu do okolja.

 

Sedež podjetja je na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju. V servisnem objektu Zarica na Savski loki 33 se nahajajo SE Vodovod (DE Vodovodno omrežje in DE Črpanje in distribucija vode), oddelka Nabavne službe in sicer Skladiščni oddelek in Oddelek vzdrževanja vozil in objektov, delovna enota SE Odpadki (DE Zbiranje odpadkov) in pa delovna enota SE Mestne službe - DE Vzdrževanje cest . Centralna čistilna naprava Kranj je na Savski loki 31, kjer sta locirani DE Kanalizacijsko omrežje in Čistilne naprave in črpališča. Pogrebna služba ima svoje prostore na Mestnem pokopališču Kranj, Cesta Talcev 92, Kranj.

 

V podjetju je približno 200 zaposlenih.

 

Dejavnosti podjetja

Osnovne dejavnosti našega podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb:

 • oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko.

 Predstavitev Komunala Kranj

 

Na območju Mestne občine Kranj poleg naštetih dejavnosti izvajamo še izbirne gospodarske javne službe:

 • vzdrževanje občinskih cest,
 • javno snago in čiščenje javnih površin,
 • pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • upravljanje mestne tržnice,
 • upravljanje javnih parkirišč, 
 • odstranitev vozil.

 

Lastništvo podjetja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala:

 

 

Komunala Kranj - Lastniški deleži

 

Politika poslovanja podjetja Komunala Kranj

 

Vizija – kam gremo?                                                                                      

Presegati želimo pričakovanja uporabnikov in jim ponuditi najsodobnejše komunalne storitve v slovenskem prostoru ter zaposlenim najvišjo stopnjo varnosti. V sodelovanju z uporabniki in lokalnimi oblastmi bo naše območje postalo najbolj čisto in komunalno urejeno okolje v Sloveniji z aktivno vlogo na področju krožnega gospodarstva.

 

Poslanstvo – zakaj smo?

Ustanovljeni smo z namenom izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo družbeno odgovorna ter zaupanja vredna ekipa, ki ve, zakaj je tu in kam želimo. Zagotavljamo nemoteno oskrbo z javnimi dobrinami ob gospodarni porabi sredstev. Zaposlene h kakovostnemu delu motivira okoljsko ozaveščanje in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje. Naše poslanstvo v skladu z vizijo je trajnostno gospodarjenje z viri in razvijanje celovitih ter kakovostnih rešitev za uporabnike na vseh področjih poslovanja.  Skrbimo za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva občanov in zaposlenih. S predanostjo in znanjem pripeljemo ideje do ravni, ki spremenijo pričakovanja ljudi.

 

Vrednote – kaj cenimo in v kaj verjamemo?

 • družbena in okoljska odgovornost,
 • prijazni, pošteni, iskreni in spoštljivi odnosi,
 • pripadnost družbi in zadovoljstvo zaposlenih,
 • odličnost in inovativnost,
 • sodelovanje z vsemi generacijami,
 • etični in moralni standardi,
 • skrb za zdravje ljudi,
 • ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture.

 

Strateške usmeritve – kako bomo uresničili vizijo?

 • Enovito obvladovanje procesov gospodarskih javnih služb po vseh lokalnih skupnostih pod enotnimi pogoji za naše uporabnike. 
 • Optimizacija delovnih procesov z digitalizacijo in priprava informacij za podporo odločanju.
 • Zagotavljanje ekonomske učinkovitosti poslovanja in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih ter družini/zaposlenim prijazno podjetje.
 • Nenehno izboljševanje kakovosti in zagotavljanje varne oskrbe vseh storitev.
 • Iskanje trajnostnih rešitev, negovanje konkurenčnih prednosti in izboljševanje storitev na vseh področjih delovanja.
 • Strokovno svetovanje, povezovanje in izobraževanje po meri vseh deležnikov.

Politika poslovanja je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj. 

 

Upravna stavba Komunale Kranj

 

Upravljanje podjetja

O upravljanju podjetja odloča skupščina, medtem ko je poslovodja javnega podjetja direktor. Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev.

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. je skupni organ, ki ga ustanovijo občinski sveti udeleženih občin v javnem podjetju za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

 

Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat preneha z iztekom funkcije župana.


Za predsednika Sveta ustanoviteljev je bil izvoljen župan Mestne občine Kranj. 

Družbenice javnega podjetja sprejemajo sklepe na skupščini. V skupščino družbenice določijo vsaka svojega predstavnika, ki je pooblaščen izvrševati glasovalno pravico zanjo.

 

Člane skupščine imenujejo družbenice za dobo štirih let. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani. V skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., je funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja.

 

Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja. Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev, v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter Občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o., Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., poslovnim načrtom javnega podjetja ter pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja. 
 

Kratka zgodovina podjetja

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja so se iz Direkcije komunalnih dejavnosti mesta Kranja, ki je poslovalo kot Zavod s samostojnim financiranjem,  razvila tri ločena komunalna podjetja: Ceste in kanalizacija, Komunala Kranj in Vodovod.

 

Komunalni servis Kranj je bil v registru podjetij in obrtov vpisan od februarja 1958 pa vse do leta 1974, ko se je v sodni register vpisalo konstituiranje DO: Delovna organizacija Komunalno, obrtno in gradbeno podjetje Kranj, n. sol. o., s sedežem v Kranju, Mirka Vadnova 1, ki je imela v svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela: TOZD-e Komunala Kranj, Obrt Kranj, Gradnje Kranj in Vodovod kanalizacije Kranj. Izvajala so dejavnosti vzdrževanja, obnavljanja ter gradnje cest, kanalizacije in komunalnih cestnih objektov; vzdrževanja in izkoriščanja gramoznic ter kamnolomov na območju občine Kranj; preskrbe mesta in okolice s pitno vodo ter dejavnost vzdrževanja vodovodnega omrežja in naprav.

 

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Leta 1990 se je delovna organizacija Komunalnega, obrtnega in gradbenega podjetja Kranj organizirala kot javno podjetje. Poslovati je začelo pod imenom Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.. Podjetje je opravljalo storitve, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ter drugih podjetij.

 

Leta 2000 se je podjetje po uveljavitvi Zakona o gospodarskih javnih službah preoblikovalo z Odlokom o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v podjetje Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

 

Javno podjetje je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, na način, ki bo zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolju prijazen.