Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Predstavitev podjetja 

Podjetje Komunala Kranj ima bogato zgodovino in je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki. Ustanoviteljice podjetja so Mestna občina Kranj ter Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

 

Imamo jasno vizijo, zavedamo se svojega poslanstva in poznamo pot, kako to dosegati. Zavedamo se tudi pomembnosti vpliva našega delovanja na okolje. 

 

Sedež podjetja je na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju. V servisnem objektu Zarica na Savski loki 33 se nahajajo SE Vodovod (DE Vodovodno omrežje in DE Črpanje in distribucija vode), skladišče in enota za vzdrževanje vozil in objektov, delovna enota SE Odpadki (DE Zbiranje odpadkov) in pa delovna enota SE Mestne službe - DE Vzdrževanje cest. Centralna čistilna naprava Kranj je na Savski loki 31, kjer je lociran SE Odpadne vode. Pogrebna služba ima svoje prostore na Mestnem pokopališču Kranj, Cesta Talcev 92, Kranj.

 

V podjetju je približno 240 zaposlenih.

 

Dejavnosti podjetja

Osnovne dejavnosti našega podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb:

 • oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • odvajanje odpadnih voda v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • čiščenje odpadnih voda v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur,  Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Preddvor, Jezersko

  

Na območju Mestne občine Kranj poleg naštetih dejavnosti izvajamo še izbirne gospodarske javne službe:

 • vzdrževanje občinskih cest,
 • javno snago in čiščenje javnih površin,
 • pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • upravljanje javnih parkirišč, 
 • odstranitev vozil.

 

Lastništvo podjetja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala:

 

 

Komunala Kranj - Lastniški deleži

 

Politika poslovanja podjetja Komunala Kranj

 

Vizija – kam gremo?                                                                                      

Presegati želimo pričakovanja uporabnikov in jim ponuditi najsodobnejše komunalne storitve v slovenskem prostoru ter zaposlenim najvišjo stopnjo varnosti. V sodelovanju z uporabniki in lokalnimi oblastmi bo naše območje postalo najbolj čisto in komunalno urejeno okolje v Sloveniji z aktivno vlogo na področju krožnega gospodarstva.

 

Poslanstvo – zakaj smo?

Ustanovljeni smo z namenom izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo družbeno odgovorna ter zaupanja vredna ekipa, ki ve, zakaj je tu in kam želimo. Zagotavljamo nemoteno oskrbo z javnimi dobrinami ob gospodarni porabi sredstev. Zaposlene h kakovostnemu delu motivira okoljsko ozaveščanje in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje. Naše poslanstvo v skladu z vizijo je trajnostno gospodarjenje z viri in razvijanje celovitih ter kakovostnih rešitev za uporabnike na vseh področjih poslovanja.  Skrbimo za čisto okolje in za dvig okoljske kulture ter zadovoljstva občanov in zaposlenih. S predanostjo in znanjem pripeljemo ideje do ravni, ki spremenijo pričakovanja ljudi.

 

Vrednote – kaj cenimo in v kaj verjamemo?

 • družbena in okoljska odgovornost,
 • prijazni, pošteni, iskreni in spoštljivi odnosi,
 • pripadnost družbi in zadovoljstvo zaposlenih,
 • odličnost in inovativnost,
 • sodelovanje z vsemi generacijami,
 • etični in moralni standardi,
 • skrb za zdravje ljudi,
 • ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture.

 

Strateške usmeritve – kako bomo uresničili vizijo?

 • Enovito obvladovanje procesov gospodarskih javnih služb po vseh lokalnih skupnostih pod enotnimi pogoji za naše uporabnike. 
 • Optimizacija delovnih procesov z digitalizacijo in priprava informacij za podporo odločanju.
 • Zagotavljanje ekonomske učinkovitosti poslovanja in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih ter družini/zaposlenim prijazno podjetje.
 • Nenehno izboljševanje kakovosti in zagotavljanje varne oskrbe vseh storitev.
 • Iskanje trajnostnih rešitev, negovanje konkurenčnih prednosti in izboljševanje storitev na vseh področjih delovanja.
 • Strokovno svetovanje, povezovanje in izobraževanje po meri vseh deležnikov.

Politika poslovanja je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj. 

 

Upravna stavba Komunale Kranj

 

Upravljanje podjetja

 

Ustanoviteljice javnega podjetja

 

1. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;

2. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;

3. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem;

4. Občina Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;

5. Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo;

6. Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor;

7. Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko.

 

Ustanoviteljice so družbenice javnega podjetja in svoje pravice izvršujejo prek organov javnega podjetja, kot so opredeljeni s tem odlokom, ter Sveta ustanoviteljev, kot ga določa Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list RS, št. 55/11).

 

Vodenje podjetja

Organi javnega podjetja so:

 • skupščina,
 • nadzorni svet,
 • direktor.

 

Člani nadzornega sveta: dr. Ciril Kafol (predsednik), mag. Igor Velov, Bojan Homan, Irena Dolenc, dr. Gregor Muri, Miran Perko, Rok Oblak, Polona Kovač, Marjan Tušar.

 

Skupni organ javnega podjetja je Svet ustanoviteljev Komunale Kranj (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).

 

Skupščina

Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila družbene pogodbe in poslovnika o delu skupščine. Za primere, ki jih družbena pogodba ne ureja, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.

 

Skupščina javnega podjetja odloča o:

 • sprejetju letnega poročila,
 • uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
 • zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
 • vračanju naknadnih vplačil,
 • delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
 • imenovanju in odpoklicu direktorja,
 • postavitvi prokurista,
 • uporabi rezerv javnega podjetja,
 • sprejemu družbene pogodbe in njenih sprememb,
 • sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja,
 • sprejemu meril za določitev plače direktorja javnega podjetja,
 • odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
 • podaji soglasja k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
 • o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
 • imenovanju in odpoklicu šestih (6) članov nadzornega sveta,
 • višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta,
 • imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
 • razrešnici organom vodenja in nadzora,

 

drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali družbena pogodba.

 

Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Za občino ustanoviteljico glasuje župan. Za ustanoviteljico lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ga za glasovanje pisno pooblasti župan občine ustanoviteljice.

 

Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če prisotni člani skupščine zastopajo večino vseh glasov. Na skupščini je sklep veljavno sprejet, če je zanj glasovalo vsaj dve tretjini (2/3) navzočih glasov, razen če zakon, ta odlok ali družbena pogodba ne določajo višje večine.

 

Postopek podelitve prokure se podrobneje opredeli z družbeno pogodbo.

 

 Nadzorni svet

 

Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe.

 

Nadzorni svet ima devet (9) članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

 

Šest (6) članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, od tega štiri (4) člane imenuje na predlog Mestne občine Kranj in dva (2) člana na predlog preostalih občin ustanoviteljic, pri čemer se pri vrstnem redu predlaganja s strani preostalih občin ustanoviteljic upošteva solastniški delež ustanoviteljic, določen v drugem odstavku 11. člena tega odloka.

 

Tri (3) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče Svet delavcev javnega podjetja.

 

Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.

 

Mandat članov nadzornega sveta

Mandat članov nadzornega sveta, ki jih predlaga Mestna občina Kranj ter članov, ki jih izvoli Svet delavcev javnega podjetja traja štiri (4) leta.

 

Mandat članov, ki jih predlagajo preostale ustanoviteljice, traja šestnajst (16) mesecev, pri čemer mandat najprej nastopita dva (2) člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Šenčur in Občina Cerklje na Gorenjskem, nato člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Medvode in Občina Naklo ter nazadnje člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Preddvor in Občina Jezersko.

 

Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.

 

Pristojnosti nadzornega sveta

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.

 

Nadzorni svet:

 • pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
 • lahko skliče skupščino,
 • da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
 • preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
 • obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
 • daje predlog skupščini za odpoklic direktorja,
 • odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
 • oziroma v njegovem imenu predsednik zastopa javno podjetje v sodnih postopkih proti direktorju,
 • uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja,
 • daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.

 

Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.

 

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin (3/4) oddanih glasov.

 

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

 

Odločanje nadzornega sveta

Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj pet (5) članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika.

 

Seja nadzornega sveta se lahko izvede tudi korespondenčno, pod pogoji in na način, kot to določa poslovnik nadzornega sveta.

 

Direktor javnega podjetja

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.

 

Direktor javnega podjetja:

 • zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev,
 • organizira in vodi delovni proces,
 • predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
 • izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem skupščini,
 • sestavi letno poročilo in ga predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem skupščini,
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja po tem kot je prejel soglasje skupščine,
 • odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
 • imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
 • izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljev, skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja,
 • daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
 • pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
 • odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
 • sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
 • določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti Sveta ustanoviteljev,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do družbenic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah.

 

 Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

 

 

Kratka zgodovina podjetja

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja so se iz Direkcije komunalnih dejavnosti mesta Kranja, ki je poslovalo kot Zavod s samostojnim financiranjem,  razvila tri ločena komunalna podjetja: Ceste in kanalizacija, Komunala Kranj in Vodovod.

 

Komunalni servis Kranj je bil v registru podjetij in obrtov vpisan od februarja 1958 pa vse do leta 1974, ko se je v sodni register vpisalo konstituiranje DO: Delovna organizacija Komunalno, obrtno in gradbeno podjetje Kranj, n. sol. o., s sedežem v Kranju, Mirka Vadnova 1, ki je imela v svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela: TOZD-e Komunala Kranj, Obrt Kranj, Gradnje Kranj in Vodovod kanalizacije Kranj. Izvajala so dejavnosti vzdrževanja, obnavljanja ter gradnje cest, kanalizacije in komunalnih cestnih objektov; vzdrževanja in izkoriščanja gramoznic ter kamnolomov na območju občine Kranj; preskrbe mesta in okolice s pitno vodo ter dejavnost vzdrževanja vodovodnega omrežja in naprav.

 

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Leta 1990 se je delovna organizacija Komunalnega, obrtnega in gradbenega podjetja Kranj organizirala kot javno podjetje. Poslovati je začelo pod imenom Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.. Podjetje je opravljalo storitve, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ter drugih podjetij.

 

Leta 2000 se je podjetje po uveljavitvi Zakona o gospodarskih javnih službah preoblikovalo z Odlokom o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v podjetje Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

 

Javno podjetje je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, na način, ki bo zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolju prijazen.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka