Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Kaj je odpadna voda

Odpadna voda nastaja po uporabi pitne vode v gospodinjstvih in javnih ustanovah – sanitarna odpadna voda ter v industrijskih procesih – industrijska odpadna voda. V času padavin na onesnaženih utrjenih površinah, nastane še padavinska odpadna voda, ki jo je pred iztokom v vodotoke ravno tako potrebno očistiti.

Vrste in nastanek

 

Urbana naselja
Urbana naselja
Deževje
Deževje
Kmetijstvo
Kmetijstvo
Industrija
Industrija

Komunalne in industrijske odpadne vode so kompleksne narave. Vsebujejo lahko in težje biorazgradljive snovi ter biološko nerazgradljive snovi, ki jih je potrebno odstraniti preden jih vrnemo nazaj v reke, jezera in morja.

 

 

Glavni vir onesnaženja vodnih ekosistemov so, poleg organskega onesnaženja, tudi hranila - dušikove in fosforjeve spojine, ki v čezmernih količinah povzročijo evtrofikacijo - čezmerno rast alg in višjih rastlin, ki porabljajo kisik v vodi. Zaradi pomanjkanja kisika odmre večina vodnih organizmov, kar prinese porušitev ravnotežja vodnega ekosistema. V zadnjem času se pojavljajo še onesnaževala, kot so razpadni produkti fitofarmacevtskih sredstev in ostankov zdravil, ki motijo hormonski sistem organizmov ter mikroplastika.

Izvor vode in njene lastnosti

Pred začetkom čiščenja odpadne vode moramo poznati njen izvor, da jo lahko ovrednotimo. Seznaniti se moramo z dejavnostjo in tehnologijo, kjer odpadna voda nastaja. To naredimo s pomočjo pravilnega vzorčenja merjenja temperature, pH vrednosti, prevodnosti, koncentracije raztopljenih plinov ter analizekemijskih parametrov (težkih kovin, dušikovih in žveplovih spojin, organskega ogljika, določenih elementov, masti in olja …) in ovrednotenjem bioloških lastnosti (prisotnost mikroorganizmov).

 

 

Zelo pomembno pa je prepoznavanje patogenih bakterij, ki ogrožajo tako organizme in ljudi, če po postopku ostanejo aktivirane.

Zelo pomembni in med seboj povezani lastnosti vode sta biorazgradljivost in strupenost. Odpadna voda z strupenimi stvarmi je težje biorazgradljiva, saj strupene snovi zmanjšajo aktivnost bakterij. Hitrost in obseg biorazgradnje je seveda odvisen od strukture snovi, in njeno vsebnostjo mikroorganizmov.

Narava odpadnih voda torej vključuje fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, ki so odvisne od uporabe vode, vremena, prispevka industrije in dotoka drugih voda. Kljub nihanjem same sestave odpadne vode, predvsem industrijske, so vrednosti vnosa onesnaževal določene z uredbami.

Centralna čistilna naprava Kranj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Deževni bazen

Pokrit deževni bazen pod nivojem zemlje pred vhodnim črpališčem ima napravo razbremenjevanja, ki zmanjšuje pritok odpadne vode v čistilno napravo – tako se neobdelana odpadna voda ne izlije v Savo. Prav tako čisti odpadni zrak v kemičnem filtru z aktivnim ogljem.

Lovilnik kamenja

Po deževnem dotoku se s črpalko vsebina skozi lovilnik kamenja (in večjih naplavin) prečrpa v dovodni kanal na centralni čistilni napravi.

Vhodno črpališče

Zaradi smradu, hrupa in onesnaževanja pokrito vhodno črpališče ima tri črpalke premera 2 m. Vsaka črpa maksimalni pretok odpadne vode skozi čistilno napravo – 760 l/s. Pretok je razdeljen na dva kanala finih grabelj (širokih 1,2 m). Ko se tam naberejo odpadki, potujejo do sistema za obdelavo, ki je tako pokrit da so emisije smradu omejene in odpadni zrak obdelan na biofiltru.

Peskolov in lovilnik maščob

Voda nadaljuje pot v sistem peskolova in lovilnika maščob. 

Odstranjevanje fosforja

Fosfor se v večini odstranjuje biološko ali pa z obarjanjem z FeCI3 pred usedanjem. 

Sistem za biološko čiščenje

Za biološko čiščenje odpadne vode je predviden sistem s tremi linijami po tri bazene, skupaj 9 bazenov (vsak 15,5 m x 15,5 m in globine 6,25 m). Določanje stopnje čiščenja pa poteka z merjenjem koncentracije kisika v določenih bazenih in amonijevega dušika v iztočnem kanalu. V enem bazenu pa poteka tudi merjenje koncentracije nitrata.

Tehnologija čiščenja z aktivnim blatom

Tehnologija čiščenja z aktivnim blatom ima višjo koncentracijo suhe snovi v bioloških bazenih. Prednosti manjših volumnov so manjše emisije snovi v zrak, nižja investicija in nižji obratovalni stroški. 

Usedalniki

Voda nato potuje v usedalnike po štirih cevovodih, ki jih je mogoče zapirati z ročnimi ventili. Na dnu se useda blato in se potiska v poglobljeni del usedalnika, ki ima za blato posebna strgala. To potem odteče v razdelilnik povratnega aktivnega blata -  del se vrne v osrednji bazen, ostalo pa se odvaja v gnilišče.

Filtriranje

Prečiščena voda iz usedalnika nato steče skozi filter -  delci se zadržijo na površini. V kanalih so senzorji, ki sprožijo sistem za spiranje, saj se hidravlični upor na površini filtra začne večati, ker delci preprečujejo vodi odtok. Filtri pa se vseeno spirajo le z vodo, brez kemikalij.

Iztočni kanali

Iztočni kanali iz vsake filtrske enote vodijo v skupno kineto, ki omogoča tudi vgradnjo sistema UV-dezinfekcije, če bo to potrebno v prihodnosti. Preden prečiščena odpadna voda izteka v reko Savo, se pretok meri s pomočjo magnetnega merilnika pretoka. Poročilo_monitoring 2019.

Sprejem gošče
  • Med iztokom se merita pretok in kakovost (prevodnost, pH/T) iztočenega blata.
  • Grablje ostranijo tuj material in grobe delce.
Sprejem maščob

Iztečejo se v zalogovnik goste gošče iz greznic v kleti strojnice. Tam se maščobe in gosto blato homogenizirajo z mešalnim sistemom in prečrpajo v zalogovnik zgoščenega blata v kleti strojnice. Sledi nadaljnja anaerobna obdelava. Onesnažen zrak iz obeh bazenov za sprejem, iz naprave za sprejem in iz pralnika odpadkov se odsesava v zračni biofilter linije vode.

Sprejem gošče iz greznic in blata iz
malih komunalnih čistilnih naprav

  • Med iztokom se merita pretok in kakovost (prevodnost, pH/T) iztočenega blata
  • Grablje ostranijo tuj material in grobe delce
  • Anaerobna obdelava primarnega in odvečnega blata ter maščob poteka v gnilišču, volumna . Produkt razgradnje je stabilizirano in mineralizirano blato ter bioplin (odvzem bioplina je na vrhu gnilišča), ki se na kogeneracijskih enotah pretvori v električno in toplotno energijo. Pred zgoščanjem se pregnito blato stabilizira v . Iz zalogovnikih pregnitega blata, nato pa se le to vodi v objekt strojnice na strojno zgoščanje blata na centrifugah. Zgoščeno blato pooblaščeni prevzemnik odvaža v nadalnjo obdelavo.

Onesnažen zrak iz objekta za mehansko predčiščenje odsesava v zračni biofilter linije vode.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka