Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Pogosta vprašanja

Kanalizacijski priključek je kanalizacijska cev za priključitev posameznega objekta na javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zadnjega jaška pred objektom. Grajen mora biti iz atestiranih materialov in vodotesen.

Priključitev na javno kanalizacijo je možna, ko uporabnik plača občini komunalni prispevek in pridobi pisno soglasje izvajalca javne službe. Uporabnik mora po pridobitvi soglasja o priključitvi pisno obvestiti izvajalca javne službe o nameravani priključitvi najmanj 7 dni pred pričetkom del.

Minimalna dimenzija hišnega priključka je 16 cm. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred vplivom zmrzovanja.

Padci pri hišni kanalizaciji ne smejo biti manjši od 1,5% in večji od 3%.

Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski jašek na svojem zemljišču.

Kota priključka na javno kanalizacijo:

  • za mešane sisteme - vrh temena cevi javne kanalizacije
  • za ločene sisteme - 5 cm nad dnom cevi
  • odpadne vode iz kletnih prostorov se smejo odvesti v javno kanalizacijo izključno preko hišnega črpališča ali vgradnje povratne lopute.

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in s strešin je potrebno ponikati na zemljišču lastnika. V kanalizacijo ni dovoljeno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.

Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika objekta.

Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del.

Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo s primernim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90% tako, da se ta letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90%. Pogoj za upoštevanje znižanja enot obremenitve je izdelano:

  • poročilo o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti ali
  • poročilo o opravljenem pregledu v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode , iz katerega je razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Konec leta 2015 je začela veljati nova državna uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda. Na območjih, kjer je to mogoče, je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna. Izven teh območij pa velja, da morate lastniki nepretočnih greznic upoštevati sledeče. 

  • Če je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, morate greznico zamenjati ali opustiti in urediti malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.  
  • Če pa odpadna voda iz objekta odteka v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok konec leta 2021. To velja tudi tam, kjer obstoječa ureditev odvajanja oz. greznica ni skladna predpisi, ki so veljali času gradnje objekta.

Za pomoč pri izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave ali pretočne greznice z odvajanjem preko filtracije ali infiltracije, smo pripravili nekaj informacij.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka