Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Pogosta vprašanja

Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Obračunski vodomer mora praviloma imeti vsak uporabnik. Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.

 

Pri novogradnjah in rekonstrukcijah mora biti vgrajen v jaških izven stavbe ali inženirskega objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu, pri čemer razdalja med glavnim obračunskim vodomerom in mestom priključitve na javni vodovod ne sme preseči 50 m. Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje.
Prostor za vodomer ste dolžni zgraditi in ga vzdrževati uporabniki. Vodomer mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede in popise stanja porabe vode izkazane na vodomeru.


Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje.

Interno vodovodno omrežje pomeni vodovod za previjalom, ki je vgrajeno za vodomerom v smeri toka vode. Je v lasti uporabnika, zato ste vse stroške v zvezi s tem dolžni kriti uporabniki.

Vodovodni priključek je garnitura s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja in obračunski vodomer z vsemi vgrajenimi elementi.   

Skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih in Pravilnikom o postopku overitve meril smo, kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, dolžni menjati vodomere s pretečenim rokom veljavnosti vsakih pet let. Stroški menjave vodomerov v Mestni občini Kranj ter Občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Medvode in Jezersko se krijejo iz postavke omrežnine, ki jo mesečno plačujete uporabniki. Višina omrežnine je odvisna od dimenzije vgrajenega vodomera. Izvajalec vseh vzdrževalnih del na javnem vodovodu, vključno z menjavo vodomerov, je izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Porabo vode se pri večjih odjemalcih kot so industrija, podjetja in večstanovanjski objekti odčitava mesečno, medtem se pri posameznih gospodinjstvih poraba vode odčita enkrat letno.

Če menite, da vaš vodomer ne deluje pravilno, lahko pisno naročite izredno kontrolo delovanja vodomera. Vodomer demontiramo in zamenjamo z novim, overjenim vodomerom. Zamenjani vodomer pošljemo pooblaščeni neodvisni organizaciji na izredno kontrolo delovanja. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
  

Obveznost vzdrževanja vodomera in vodomernega mesta je na strani uporabnikov. Vodomerno mesto morate redno vzdrževati ter poskrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami ali zmrzaljo. Vodomera ni dovoljeno prestavljati, zamenjati ali popravljati, niti odstraniti plombe. 
V nenaseljenih objektih oz. objektih, ki se redko uporabljajo, se pogosto zgodi, da vodomer, ki ni dovolj zaščiten pred zmrzaljo, zmrzne. Ko voda zmrzne, poveča volumen in posledično pride do  poka  stekla. Redko se lahko odtrga glava vodomera. Svetujemo, da preventivno v nenaseljenih oz. redko naseljenih objektih spustite vodo iz vodomera, in sicer tako, da zaprete ventil pred vodomerom. Na  ventilu, ki je nameščen za vodomerom odprete pipico, ki je nameščena na boku ventila.

 

Tako boste dosegli, da bo iz vodomera in interne napeljave iztekla voda. Kljub temu je pred zmrzaljo potrebno zaščititi vodomerni jašek, saj je v dovodni cevi še vedno nekaj vode, ki lahko v primeru zmrzovanja povzroči poškodbe cevi in ventila.

Prestavitev vodomera lahko izvaja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Dela na mestu od vodomera naprej, lahko izvedete sami oz. delo zaupate vodovodnemu inštalaterju. Če želite prestaviti vodomer, morate najprej oddati pisno vlogo na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Po prejetju vaše vloge, vas obiščemo in pripravimo ponudbo za samo izvedbo.

Za odvzem vode iz javnega hidranta (na primer za polnjenje bazenov) morate pridobiti naše soglasje, in sicer tako, da na sedežu Sektorja Vodovod, na Savski loki 33, v Kranju izpolnite obrazec, na podlagi katerega se z našim nadzornikom dogovorite, da se pripravi hidrant oz. se namesti na hidrant vodomer za beleženje količine odvzete vode. Storitev se obračuna na podlagi nastalih stroškov (količina vode, ogled, prevoz …).

Najpogostejši vzrok je motena oskrba s pitno vodo na javnem vodovodnem omrežju. Zaradi raznih posegov na omrežju (v času vzdrževanja, prevezav, obnov, odpravi okvar …) moramo oskrbo s pitno vodo prekiniti. V takih primerih objavimo obvestilo na naši spletni strani in radijskih postajah. Če ste prijavljeni na osebno obveščanje (povezava na obrazec), vas obvestimo tudi po SMS sporočilu in/ali elektronski pošti. Na opisane načine obveščamo tudi v primeru, ko voda ni ustrezna in je potrebno prekuhavanje vode.

V večstanovanjskih objektih lahko pride tudi do posegov na internem omrežju, v času katerih je potrebno prekiniti oskrbo z vodo. Ko se to zgodi, potrebna pojasnila poiščite pri upravljavcu internega omrežja. Vzrok je lahko tudi zamašitev internega vodovoda. To pogosto opazimo takrat, ko pride do izpada pretoka vode le na določenih pipah v stanovanju ali hiši. Če pride do delne ali popolne zamašitve internega vodovoda, svetujemo, da čim prej poiščete izkušenega vodovodarja in se s čim prejšnjo odpravo okvare izognete morebitni škodi na ometih in tlakih. Komunala Kranj ne izvaja del na internem vodovodnem omrežju .

Po zaprtju vode v omrežju, se v javnem omrežju in v interni napeljavi pojavi zrak, ki se po ponovnem odprtju sistema stisne na tlak enak tistemu, ki je v tem območju vodovoda. Pri odpiranju pipe tako prihaja do izenačevanja tlaka iz tlaka omrežja do tlaka okolice. Ker je zrak precej stisljiv, se zaradi zniževanja tlaka volumen zraka zelo poveča. Posledično se s sten cevi v vodo izloča več vodnega kamna in rje, ki se v letih uporabe naberejo na stenah cevi. Zato priporočamo, da se prve curke vode  spusti na pipah brez mrežice in kotnih ventilov. Na ta način se bodo usedline s cevi odvedle v odtok brez morebitnih zamašitev. Največ težav odzračevanje vodovoda povzroči pri straniščnih kotličkih za splakovanje, saj je pri zapiralu nabiranje rje in vodnega kamna pogostejše. Posledično to lahko povzroči začasno puščanje kotlička, ki pogosto preide ob naslednji vzpostavitvi pretoka preko zapirala.

Prijavite se lahko na brezplačno obveščanje po elektronski pošti in ali sms sporočilih. Obveščali vas bomo o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo kakšna dela se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo motena) in v času okvar na javnem vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake). Prav tako vas bomo obvestili o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo razlog za neustreznost pitne vode, čas v katerem se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po odpravi napake poslali novo sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).

Pri menjavi ali čiščenju mrežice na pipi potrebujemo enostavno orodje, kot so kombinirane klešče, papagajke, ključ francoz. V izogib morebitnim poškodbam uporabimo bombažno blago. Če je na mrežici veliko malih delcev temnejše barve, svetujemo, da mrežico zamenjate. Če pa je na mrežici  zgolj vodni kamen, svetujemo, da jo za nekaj časa namočite v kis ali očistite s primernim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Izogibajmo se uporabi agresivnih sredstev in raje uporabimo kis, ki je pri odstranjevanju vodnega kamna izredno učinkovit.

Na določenih območjih je zaradi lokacije odjemnikov pritisk vode slabši. Za izboljšanje pritiska lahko vgradite interne naprave za dvigovanje tlaka (hidrofor, hidropak ...). 
Če je običajno tlak normalen in nenadoma pride do slabšega pritiska vode, je večinoma vzrok za to okvara. Okvara je lahko na internem omrežju, na hišnem priključku ali na javnem vodovodu. 


Okvaro na internem omrežju lahko ugotovite tako, da zaprete vse pipe v stanovanju ali hiši in poskrbite, da so izključeni vsi gospodinjski aparati, ki porabljajo vodo. Preverite števec na vodomeru. Če se števec vrti, je to najverjetneje znak, da je prišlo do okvare na internem omrežju.


Okvaro na hišnem priključku lahko prepoznate po šumu, ki se lahko sliši pri vodomeru.
Tretji razlog za padec oz. zmanjšanje pritiska je lahko okvara na javnem vodovodnem omrežju. Prosimo, da nas o tem obvestite, da bomo v nadaljevanju lahko ustrezno ukrepali in preprečili izgube vode.

V preteklosti so se v objekte vgrajevali klasični turbinski vodomeri, ki so dopuščali povratni tok vode. Tlak v interni napeljavi objekta se preko dneva spreminja (statični in dinamični tlak). To je pomenilo, da se je voda, ki je že bila v interni napeljavi, lahko vračala nazaj v javni vodovod.


Skladno s standardi in dobro prakso se vgrajujejo vodomeri z vgrajenimi nepovratnimi loputami, ki onemogočajo povratni tok iz interne napeljave nazaj v javno vodovodno omrežje. S tem se:

 

  • preprečuje morebitno onesnaženje pitne vode v javnem vodovodnem sistemu preko interne napeljave,
  • zagotavlja točnost meritev porabljene vode v skladu z zakonodajo.

 

Z vgradnjo vodomera z nepovratno loputo hišna vodovodna napeljava postane zaprt vodni krog. Uporabniki, pri katerih interna napeljava ne omogoča kompenziranja raztezanja vode, imajo lahko zaradi tega težave. Pri segrevanju vode v grelniku vode (bojlerju) se ta razteza, posledično se zviša tlak v interni napeljavi. Dvig tlaka povzroči izliv vode na varnostnem ventilu, v primeru odsotnosti tega pa lahko pride tudi do okvare na interni napeljavi.

 

V izogib puščanja varnostnega ventila oz. okvare na interni napeljavi je potrebna vgradnja ekspanzijske posode. Ekspanzijska posoda prevzame vse raztezke in tako omogoča, da se zaradi segrevanja vode tlak v sistemu zanemarljivo dvigne. Obstajajo določeni grelniki vode v katerih je vedno določen odstotek zraka, ki opravlja funkcijo ekspanzijske posode, vendar so po podatkih dobaviteljev vedno redkejši.

 

Prostornina ekspanzijske posode naj bo 8 do 10 % prostornine grelnika vode (bojlerja). Tlak v ekspanzijski posodi naj bo 0,5 bara višji od dejanskega tlaka pri uporabniku. Svetujemo, da se za ustrezno rešitev obrnete na izkušenega monterja vodovodnih naprav, ki bo delo tudi pravilno izvedel.

 

 

 

 Edina ustrezna rešitev, da se prepreči puščanje varnostnega ventila, je ustrezna prilagoditev interne vodovodne napeljave – torej vgradnja ekspanzijske (raztezne) posode, ki mora biti ustrezne dimenzije in pravilno napolnjena z zrakom.

 

V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage preko in skozi katere voda teče, preden pride na plan.


Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja, kjer voda izvira, od kemične sestave podlage preko in skozi katere voda teče, preden pride na plan. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat. Čim več jih naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je (apnenčasta in dolomitska gorovja ter tla, ki vsebujejo sadro). Voda, ki izvira v področjih prastarih kamnin in drugih malo preperelih silikatov, je mehka, ravno tako kot deževnica. 
Skupna trdota vode je sestavljena iz začasne (karbonatne) trdote in trajne (nekarbonatne) trdote. Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov. 
Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne izločijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.)


Trdoto vode po posameznih območjih prikazujemo tukaj. 

Bela obarvanost vode je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

Sprememba barve pitne vode, odvzete na pipi, kažejo na stik s površinsko vodo, neustrezno pripravo vode, poškodbo cevovoda, dviganje usedline ali luščenje biofilma v omrežju.
Obarvanje vode kot posledica dviganja usedlin v cevovodu nastane zaradi npr.: spremembe smeri ali hitrosti toka vode, zaradi loma cevi, odpiranja ali zapiranja ventilov, po delih na sistemu za oskrbo s pitno vodo; usedline so lahko posledica korozije (rja) ali pa vdora umazanije. 


Rjava obarvanost vode v vodovodnem omrežju in pojav rdečkasto - rjavih sledi  na umivalnikih, kadeh in podobnih mestih, kjer voda stalno izteka, je posledica prisotnosti mangana in železa v pitni vodi. Mangan in železo se nahajata v vodi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preideta v netopno obliko in se izločita v obliki usedlin, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi, kar daje rjavo značilno obarvanost vode. Sama po sebi nista škodljiva za zdravje, vendar v večjih koncentracijah vizualno nista zaželena. Pojav rjave vode in rdečkasto – rjavih sledi večinoma opazimo v internih vodovodnih omrežjih, kjer voda dalj časa stoji.

Okus, vonj in barva vode so organoleptični parametri, to je parametri, ki jih ugotavljamo s čutili. So ena prvih sprememb, ki jih uporabniki sami zaznajo. Na sprejemljivost pitne vode vplivajo številni dejavniki. Sprejemljivost je odvisna od sposobnosti zaznave posameznega uporabnika in kakovosti vode na katero so v določenem okolju navajeni, nanjo vplivajo različni socialni, okoljski in kulturni vidiki. Splošna zahteva je, da mora biti voda (okus, vonj, barva) sprejemljiva za večino uporabnikov. 


Spremembo okusa ali vonja vode lahko povzročajo spremembe v viru oskrbe z vodo, priprava vode (npr.: uporaba dezinfekcijskih sredstev), vpliv omrežja (voda lahko raztaplja materiale in snovi v stiku s pitno vodo: npr. kovine, plastiko, maziva). Na okus in vonj vode lahko vpliva tudi prisotnost in aktivnost mikroorganizmov v pitni vodi (shranjevanje in distribucija pitne vode). 

Prekuhavanje pitne vode je ukrep priprave pitne vode s katerim odpravimo mikrobiološko onesnaženost pitne vode in je praviloma kratkoročen. Ukrep je potreben zaradi varovanja zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 
Za ukrep prekuhavanja pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo se odloči upravljavec na podlagi ocene specifičnih razmer.

 

Upravljavec pri tem upošteva kriterije za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode: 

1. Nepričakovan pojav indikatorjev fekalnega onesnaženja v vzorcu pitne vode.
2. Izpad katerekoli faze v procesu delovanja naprave za pripravo pitne vode.
3. Posegi na sistemu za oskrbo s pitno vodo in okvare, pri katerih lahko pride do mikrobiološke onesnaženosti pitne vode.
4. Obilno, dolgotrajno deževje, kratkotrajni nalivi, taljenje snega ipd., ki imajo za posledico dokazano povečano motnost, spremenjene senzorične lastnosti ali mikrobiološko neskladnost pitne vode.
5. Naravne in druge nesreče (poplave, potresi, izlitja …) ter drugi nepredvidljivi dogodki z možnostjo, da pride do onesnaženja pitne vode.
6. Pojav ali sum na izbruh/hidrično epidemijo.

 

Pravilen postopek prekuhavanja pitne vode:

• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr.: pivnik, filter za kavo)
• Voda mora vreti vsaj 3 minute – 3 minute vretja pomeni široko varnost.
• Prekuhano vodo shranimo v pokriti posodi, v kateri smo jo kuhali, da preprečimo možnost naknadnega onesnaženja.
• Prekuhano vodo uporabljamo za pitje do 24 ur, izjemoma 48 ur.
Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda. S prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse, pa tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Z kuhanjem dezinficirana pitna voda je varna za pitje, pripravo živil, umivanje zob …

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka