Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Vodomeri

 

Obračunski vodomer

Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.

 

Obračunski vodomer mora praviloma imeti vsak uporabnik. Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.

 

Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah mora biti vgrajen v jaških izven stavbe ali inženirskega objekta, pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu, pri čemer razdalja med glavnim obračunskim vodomerom in mestom priključitve na javni vodovod ne sme preseči 50 m.

 

Menjava vodomerov

Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov.

 

Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje.

 

Skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere smo kot izvajalec javne službe dolžni vršiti menjavo vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti vsakih pet let. Stroški menjave vodomerov se krijejo iz postavke omrežnina voda, ki jo mesečno plačujete uporabniki. Višina omrežnine je odvisna od dimenzije vodomera.

 

Popis stanja vodomerov - daljinsko in ročno odčitavanje

Od leta 2010 vgrajujemo vodomere, opremljene za daljinsko odčitavanje. Daljinsko odčitavanje omogoča hitrejši in učinkovitejši popis stanja vodomerov ter večji nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema.

 

Porabo vode se pri večjih odjemalcih kot so industrija, podjetja in večstanovanjski objekti odčitava mesečno, pri posameznih gospodinjstvih pa enkrat letno.

 

Če želite, da se vam mesečno obračuna dejanska poraba vode, nam do zadnjega dne v mesecu sporočite stanje vašega vodomera s pomočjo aplikacije Vaši računi.

 

Vzdrževanje vodomerov in vodomernega mesta

Vodomerno mesto morate redno vzdrževati ter poskrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami ali zmrzaljo. Vodomera ni dovoljeno prestavljati, zamenjati ali popravljati, niti odstraniti plombe. Prostor za vodomer ste dolžni zgraditi in ga vzdrževati uporabniki. Vodomer mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede in popise stanja porabe vode, izkazane na vodomeru.

 

Posebne zadeve v zvezi z vodomernim mestom - prestavitev vodomera

Naše strokovne službe so vam na voljo tudi v posebnih primerih ko želite lasten odvzem pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja v stanovanjskem objektu, ko želite odklop vodomernega mesta , ko pride do izrednih situacij na vodomeru (izliv vode in podobno) oziroma želite urediti kakršnokoli spremembo v zvezi z vodomernim mestom oz. vodomerom.

 

Kontrola pravilnega delovanja vodomera

Če menite, da vaš vodomer ne deluje pravilno, lahko pisno naročite izredno kontrolo delovanja vodomera. Vodomer demontiramo in zamenjamo z novim, overjenim vodomerom. Zamenjani vodomer pošljemo pooblaščeni neodvisni organizaciji na izredno kontrolo delovanja. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka