Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Matična številka 5067731000
Identifikacijska številka za DDV SI72495421
Šifra dejavnosti 36.000
IBAN SI56 0700 0000 0464 429
Leto ustanovitve 1990
Velikost podjetja Srednje
Telefon 04 281 13 00
Telefaks 04 281 13 01
Elektronska pošta ...
Spletna stran https://www.komunala-kranj.si
Odgovorna oseba Matjaž Berčon, direktor
Datum prve objave kataloga 27. 12. 2004
Datum zadnje objave kataloga 13. 9. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.komunala-kranj.si
Druge oblike kataloga V tiskani obliki katalog naročite preko naslova elektronske pošte: ... ali pisno na naslov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Katalog naročite lahko tudi na zgoščenki, in sicer preko naslova elektronske pošte: ... ali pisno na naslov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

 

2. Splošni podatki o podjetju in informacijah javnega značaja

 

Kratek opis delovnega področja

 

Ustanovitelji podjetja
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju Občina Cerklje), Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur.


Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala: Mestna občina Kranj 64,79 %, Občina Šenčur 9,49 %, Občina Cerklje 7,30 %, Občina Medvode 7,00 %, Občina Naklo 5,77 %, Občina Preddvor 4,21 % in Občina Jezersko 1,44 %.

 

Dejavnosti podjetja
Glavne dejavnosti podjetja so izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 
• oskrbe s pitno vodo, 
• odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
• zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
• odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

 

Podjetje izvaja tudi naslednje izbirne gospodarske javne službe: 
• vzdrževanje občinskih cest, 
• javno snago in čiščenje javnih površin, 
• pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč,  
• urejanje javnih tržnic,
• odstranitev vozil,
• upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč.

 

Poleg navedenih dejavnosti podjetje izvaja tudi tržne dejavnosti. 

 

Oskrba s pitno vodo obsega upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami, redno in investicijsko vzdrževanje, izvajanje rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav ter zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Dejavnost podjetje izvaja na območju Mestne občine Kranj ter Občin Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. 

 

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda podjetje izvaja na območju Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Podjetje upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem, črpališči, razbremenilniki, zadrževalnimi bazeni ter čistilnimi napravami (Centralno čistilno napravo Kranj in čistilnimi napravami Golnik, Bašelj, Preddvor, Jezersko, Trboje).

 

V navedenih občinah podjetje izvaja tudi redno sistematično praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih skladno s predpisi in preglede malih komunalnih čistilnih naprav.  

 

Ravnanje z odpadki obsega zbiranje komunalnih odpadkov (vključno ločeno zbiranje odpadkov), obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Dejavnosti podjetje izvaja na območju Mestne občine Kranj ter Občin Preddvor, Šenčur in Jezersko. 


Zbiranje komunalnih odpadkov vključuje ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja na naslednje načine:
•  redno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat,
•  redno zbiranje odpadne embalaže od vrat do vrat,
•  redno zbiranje bioloških odpadkov od vrat do vrat,
•  zbiranje ločenih frakcij papirja in papirne embalaže, plastične in kovinske embalaže, ter steklene
•  embalaže preko ekoloških otokov, 
•  zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
•  zbiranje kosovnih odpadkov preko dopisnic,
•  zbiranje nevarnih odpadkov,
•  ločeno zbiranje odpadkov na pokopališčih.

 

Vzdrževanje občinskih cest vključuje dejavnost letnega in zimskega vzdrževanja ter varstva lokalnih cest v Mestni občini Kranj (urejanje glavnih lokalnih in mestnih cest, zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa, nadzorništvo nad cestami in intervencije ob nezgodah) ter letno vzdrževanje v Občini Naklo.

 

Javno snago in čiščenje javnih površin podjetje opravlja na območju Mestne občine Kranj in vključuje čiščenje javnih ulic, cest, trgov, pločnikov, parkirišč, stopnišč in drugih javnih površin. 

 

V okviru pogrebne in pokopališke dejavnosti podjetje nudi pokopališke storitve na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje, medtem ko pogrebne storitve opravlja na celotnem področju občin ustanoviteljev. 

 

V Mestni občini Kranj podjetje ureja mestno tržnico.

 

Podjetje preko pogodbenika, ki je registriran za opravljanje dejavnosti v Mestni občini Kranj izvaja odstranitev vozil. 

 

Upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč vključuje redno in investicijsko vzdrževanje parkirišč in parkirnih sistemov, izredno škodno vzdrževanje parkirišč in parkirnih sistemov, vzdrževanje programske opreme in nadzornega centra parkirišč, operativno zagotavljanje delovanja parkirnih sistemov, sodelovanje pri pripravi ustreznih aktov in širitve dejavnosti, dobavo parkirnih kartic.

 

Tržne dejavnosti podjetje izvaja na vseh štirih sektorjih poslovanja. Sektor Vodovod izvaja dela na trgu, ki obsegajo obnove, novozgrajene vodovode (sekundarni vodovodi), izvedbe hišnih priključkov ter razna interna zunanja vodovodna omrežja. Na področju odpadnih vod tržna dejavnost obsega prevzem in čiščenje odpadnih vod, ki jih na čistilno napravo pripeljejo prevozniki, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe. Na področju ravnanja z odpadki tržna dejavnost obsega pogodbeni odvoz odpadkov, v sektorju mestne službe, pa med tržnimi dejavnostmi izvajamo vzdrževanje cest, pogrebno dejavnost ter upravljanje lastnega parkirišča v centru Kranja. 

 

Organigram podjetja 

 

 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 

Uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja sta:
• Matjaž Berčon, direktor, telefonska številka: 04 28 11 312, sedež podjetja, e-naslov: ... in  
• Simona Krč, pravnica, telefonska številka: 04 28 11 320, sedež podjetja, e-naslov: ....

Trenutno ni predlogov.

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 • izdaja projektne pogoje in mnenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
 • izdaja smernice za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja z odpadki.

 

Podjetje kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po vsakokrat veljavni zakonodaji s področja javnih naročil.


Podjetje odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 • Seznam grobnih mest na pokopališčih
 • Kataster javnega vodovodnega in kanalizacijskega sistema
 • Evidenca o zbiranju odpadkov 
 • Kataster komunalnih naprav in infrastrukturnih objektov
 • Sporočila za javnost (na spletni strani podjetja), 
 • Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
 • Ostala obvestila uporabnikom, 
 • Obrazci na spletni strani podjetja.

Splošne informacije:


Ta Katalog informacij javnega značaja je izdelan na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 


Prosilcem se dostop do informacije javnega značaja omogoči na podlagi ustne ali pisne zahteve.


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
•    spletna stran podjetja: www.komunala-kranj.si,
•    elektronski naslov: info@komunala-kranj.si,
•    fizično se dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopni v času uradnih ur.


Podjetje daje prednost posredovanju podatkov v elektronski obliki, ki jih lahko prosilec po potrebi sam natisne.


Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:
V skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je za vpogled v dokumente možen dostop z invalidskimi vozički (dvigalo). Podjetje tudi zagotavlja dostopnost informacij javnega značaja na spletu v izključno tekstovni obliki.

 

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja najdete na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih od 20. do 26.

Analize pitne vode: 

 • Poročila o fizikalno kemijskem preskusu pitne vode
 • Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode

Izjava o zdravstveni ustreznosti pitne vode

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja je izdelan stroškovnik, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Cenik za posredovanje informacij javnega značaja. 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka