Skoči na glavno vsebino

Nasveti

Če je pokojnik pri Društvu upokojencev plačeval dodatni prispevek, je svojec kot naročnik pogrebne storitve upravičen do tako imenovane posmrtnine.

 

Če je pokojnik prejemal pokojnino po pošti na dom, mora svojec kot naročnik pogrebne storitve, vložiti pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahtevek za izplačilo zadnje pokojnine po predložitvi mrliškega lista. Ta se izplača v celoti, za mesec, v katerem je pokojnik umrl.

 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ob določenih pogojih otrokom ter določenim sorodnikom umrlega priznava pravico do družinske pokojnine, vdovi oziroma vdovcu pa pravico do vdovske pokojnine. Upravičenec mora pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vložiti vlogo za priznanje družinske pokojnine. Vlogi je potrebno priložiti mrliški list in potrdilo o šolanju (če uveljavlja pravico do družinske pokojnine za šoloobvezne otroke). Več informacij o izplačilu posmrtine (enkratne denarne pomoči ob smrti zavarovanca), pokojnine in invalidnine boste prejeli pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

ZPIZ ustavi izplačevanje pokojnine ali druge dajatve takoj, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva zaradi smrti spremeni status uživalca oziroma ko pridobi obvestilo o smrti uživalca iz tujine. 111. člen ZPIZ-2 določa, da se neizplačani, zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca lahko podedujejo in izplačajo dedičem le na podlagi ustreznega dokazila in izključno do dneva smrti, kar je novost glede na ZPIZ-1. Dediči lahko izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu zahtevajo od Zavoda na podlagi originalnega in pravnomočnega sklepa o dedovanju; v primeru soglasja volje vseh dedičev pa tudi na podlagi posebne izjave, ki jo ob prisotnosti vseh dedičev izpolni pooblaščena oseba na Zavodu.

 

V primeru, da je bila pokojnina ali druga dajatev nakazana na osebni račun umrlega uživalca (ker Zavod ni bil pravočasno obveščen o smrti), je banka po 195. členu ZPIZ-2 dolžna Zavodu prednostno v celoti vrniti vsa nakazila, izplačana po smrti uživalca. V kolikor denarja ni na računu, mora banka Zavodu posredovati podatke o osebi, ki je denar dvignila. Po prejemu vračila Zavod pripadajoča sredstva nakaže dedičem na podlagi ustreznih dokazil (111. člen ZPIZ-2).

 

Invalidsko nadomestilo pripada največ do dneva smrti. Izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem lahko izplača le Zavod na enaki podlagi, kot to velja za pokojnine.

 

Deduje se lahko na podlagi oporoke, kadar pa oporoke ni, se deduje na podlagi zakona. Tisti, ki piše oporoko, lahko v oporoki določi enega ali več dedičev. Dediči so osebe, ki dedujejo celotno premoženje pokojnika ali njegov del.

 

Svoboda oporočnega razpolaganja je omejena z ustanovo nujnih dedičev. Nujni dediči so osebe, ki bi dedovale, če oporoke ne bi bilo. To so pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci ali njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le tedaj, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Do nujnih delečev so upravičeni samo, če so po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati (starši zapustnika so upravičeni do nujnega deleža, če zapusnik nima potomcev ali zakonca).

 

Nujni delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca znaša polovico, nujni delež drugih dedičev pa tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu.

 

Zapuščinski postopek sprožijo svojci na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika. Najožji sorodnik predloži matičnemu uradu, v roku trideset dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih, naslednje dokumente in podatke: osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče), podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjični izpisek, posestni list), podatke o premičnem premočenju (hranilne knjičice, tekoči račun, prometno dovoljenje, podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih), obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, ali je bil pokojni zavarovan za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih), vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list), da jih uničijo.

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka