Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Vzdrževanje cest

 

Letno vzdrževanje

Na območju Mestne občine Kranj in občine Naklo urejamo glavne lokalne in mestne ceste ter zagotavljamo prevoznost cest in pogoje za varni promet.

 

Zimska služba v Mestni občini Kranj

Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi vremenskih pojavov kot so sneg, poledica, sodra, žled, ipd. lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Uradno se na slovenskih cestah zimska sezona začne 15. novembra, ki koledarsko traja vse do 15. marca naslednjega leta, če pa vremenske razmere to narekujejo, pa tudi izven navedenega termina. V tem času so enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z zimsko opremo. Če vremenske razmere brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti, se čas delovanja zimske službe podaljša.

 

Kdo izvaja zimsko službo na področju Mestne občine Kranj?

Na področju Mestne občine Kranj zimsko službo opravlja več izvajalcev in podizvajalcev:

 1. Državne ceste: hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, ter regionalne ceste I. in II. reda vzdržuje Gorenjska gradbena družba,
 2. Občinske ceste: lokalne ceste, mestne ceste, ulice in javne poti ter nekategorizirane ceste na področju mesta in primestnih naseljih  v lasti Mestne občine Kranj vzdržuje Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

 Načrt zimske službe 2023 - 2024

 

Kakšne so pristojnosti izvajalca zimske službe?

Pooblaščeni izvajalec zimske službe, Komunala Kranj d. o. o., mora vsako leto pripraviti program izvajanja zimske službe, ki ga pred tem uskladi z novimi pogoji in ureditvami na cestah. V programu so jasno navedene prioritete izvajanja zimske službe. Program potrdi pristojna služba Mestne občine Kranj. Izvajalec zimske službe redno obvešča javnost, na krajevno običajen način, o poteku aktivnosti v času zimske sezone.

 

Kdaj se začne s posipanjem površin in pluženjem snega?

S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Na višje ležečih cestah posipanje opravljamo preventivno pri temperaturah okoli 0° C ali nižje. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest določa, da je s pluženjem potrebno pričeti ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po zapadenih 15 cm snega. Kljub temu, pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in zbirnih mestnih cest pričnemo tudi prej.

 

Katere materiale izvajalec zimske službe uporablja za posip?

Za posipanje proti poledici uporabljamo predvsem morsko sol ter pesek granulacije 4 do 8 milimetrov ter mešanico obeh (ceste III. prioritete, peščeve površine …), kar posledično zmanjša porabo soli. Na mestih v centru mesta Kranja pa zaradi zaščite tlakovanja tudi umetno gnojilo, imenovano »ureo« in »enviro thaw granule«, ki so manj agresivni za okolje. Za posip makadam površin se uporablja le pesek.Te metode se uporabljajo povsod po Evropi. Skladno s predpisi zagotavljamo optimalno vzdrževanje površin, pri čemer se trudimo, da preprečimo nastanek poledice ali snežne deske na površinah oziroma jih pravočasno odstranimo.

 

Koliko časa traja akcija posipa cest?

Posip traja v povprečju 4 ali več ur oz. v skladu z načrtom. Večinoma je odvisno od napovedanih vremenskih razmer.

 

Koliko časa traja akcija pluženja cest?

Akcija pluženja cest traja najmanj 8 ur, trajanje posamezne akcije pa je odvisno od količine snežnih padavin.

Odvoz snega

Izvajalec odpelje sneg z glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa v 24 urah po končani akciji zimske službe. Na križiščih se sneg odpelje tako, da ne ovira razporeditve vozil v križišču, na avtobusnih postajališčih pa v dolžini 20–40 m. Sneg se odvaža na snežno rampo ob reki Savi.

 

Koliko časa traja akcija posipa in pluženja pločnikov?

Akcija posipa in pluženja pločnikov za 1. in 2. prioriteto traja približno 12 ur. Po sneženju se naslednjih nekaj dni odstranjuje sneg s pločnikov.

 

Kaj je izvajalcu v pomoč pri oceni stanja vozišč?

Izvajalec skrbno spremlja meteorološke napovedi, ob tem pa so mu v pomoč tudi podatki ogleda s terena.

 

Katera dela se izvajajo v okviru zimske službe?

Naloge in odgovornosti zimske službe so posipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih površin namenjenih pešcem, strojno pluženje ter odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja.

V zimski službi se izvajajo naslednja dela:

 • posipanje s snovmi za preprečevanje in odpravljanje poledice,
 • pluženje,
 • odvoz snega, predvsem iz postajališč in obračališč mestnega prometa ter križišč in prehodov za pešce,
 • čiščenje površin za pešce in kolesarskih stez,
 • čiščenje nadstreškov na postajališčih mestnega prometa,
 • čiščenje odtokov uličnih požiralnikov,
 • čiščenje zasneženih prometnih znakov,
 • pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih ob državnih cestah,
 • zapore cest v primeru neprevoznosti ali nevarnosti za uporabnike,
 • druge naloge po naročilu upravljalca javnih cest.

 

Za učinkovito izvajanje zimske službe ima Komunala Kranj d.o.o. organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu.

 

Kako je organizirana zimska služba?

Za učinkovito izvajanje zimske službe imamo organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu. Dežurna služba deluje v prostorih objekta podjetja Komunala Kranj d.o.o. na Savski loki 33 v Kranju. Tako neprekinjeno spremljamo stanje in razmere na voziščih in v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktiviramo dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Organizirano imamo tudi stalno pripravljenost delavcev in kooperantov na domu.

 

Kako so kategorizirane ceste in kakšne so prioritete?

Področje Mestne občine Kranj, za katerega zimsko vzdrževanje je zadolženo in odgovorno naše podjetje, obsega več kot tristo kilometrov kategoriziranih cest.

 

Kategorija ceste

Dolžina (m) po odloku

Število cest

Lokalne ceste LC

77.497

31

Glavne mestne ceste LG

7.185

6

Zbirne mestne ceste LZ

22.263

24

Mestne in krajevne ceste LK

16.944

53

Javne poti JP

204.880

854

Javne poti za kolesarje – KJ

6.690

5

Skupaj (m):

335.459 m

973 cest

 

Vse kategorizirane ceste so razdeljene na območja na katerih z našimi delavci in mehanizacijo ter kooperanti izvajamo zimsko vzdrževanje cest. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v prilogi 2 deli ceste po posameznih prioritetah na sedem razredov, glede na kategorije, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne posebnosti.

 

1. razred: Vanj so uvrščene avtoceste in hitre ceste, na katerih mora biti prevoznost zagotovljena 24 ur na dan. Ob sneženju mora biti prevoznost zagotovljena na celotnem vozišču, pomembnejših križiščih, dovozih k večjim parkiriščem in dostavni pasovi.

2. razred: V tem razredu so glavne ceste, glavne mestne ceste in pomembnejše regionalne ceste, ki morajo biti prevozne med 5. in 22. uro. Ob sneženju so med 22. in 5. uro zjutraj so možni do dve uri trajajoči zastoji.

3. razred: ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirna mesta in krajevne ceste. Te morajo biti očiščene med 5. in 20. uro. Možni so zastoji do dveh ur med 20. in 5. uro zjutraj.

4. razred: Vanj so vključene druge lokalne, mestne in krajevne ceste. Prevoznost je praviloma zagotovljena od 7. do 20. ure, a se upoštevajo krajevne potrebe. Ob sneženju so možni krajši zastoji, ob močnejših padavinah pa tudi poldnevni.

5. razred: Javne poti, parkirišča in kolesarske povezave, kjer je treba za prevoznost upoštevati krajevne potrebe. Ob močnem sneženju je možni zastoj do enega dne, ob močnejših padavinah tudi več.

6. razred: Vanj so vključene površine za pešce, ob sneženju pohodnost je praviloma zagotovljena od 7. do 20. ure. Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi. Ob močnem sneženju se časovni termini podaljšajo.

7. razred: V ta razred so uvrščene ceste, ki se v zimskih razmerah zaprejo.

 

Tudi lokalne in mestne ceste, ulice, pločniki, trgi in parkirišča so razdeljeni v prednostne razrede, in sicer po kriteriju frekvence prometa in avtobusne linije. Prednostno poteka tudi ročno odstranjevanje snega na stopniščih, mostovih, prehodih za stebrički …

 

Čiščenje snega po prioritetah

V primeru, da v 24 urah zapade več snega in da je sneženje še napovedano, se vsa mehanizacija preusmeri na pluženje cest, po katerih potekajo proge javnega mestnega prometa in tistih cest, ki so pomembne za tranzit, dovoz do šol, vrtcev, bolnišnic, reševalne postaje in podobno. Vse ostale ceste se očistijo v najkrajšem možnem času po prenehanju padavin.

 

Površine za pešce očistimo ob vseh kategoriziranih cestah, s tem, da v času akcije očistimo pločnike ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta.

 

V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah pričnemo s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa pri debelini snega 10 cm. Izjemoma ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločniku ni možen, očistimo v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir.

 

Pločnike ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa očistimo po končani akciji v skladu z kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe.

 

Kolesarske steze, ki potekajo po cestišču se čistijo istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, se čistijo istočasno s pločnikom.

 

V primeru obilnejših padavin opravimo odvoz snega iz semaforiziranih in drugih glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa po končani akciji zimske službe. Prednostno se odvaža oziroma očisti sneg na javnih površinah v bližini šol, vrtcev, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih ustanov, parkirišč za invalide, modrih con. 

 

Kako lahko udeleženci v prometu sami poskrbijo za varnost na javnih površinah?

Pomembno je, da so vsi udeleženci v prometu primerno opremljeni in prilagodijo hitrost vremenskim razmeram. Svetujemo voznikom, da poskrbite za ustrezno opremljenost vaših vozil. Pešcem pa toplo priporočamo primerno obutev, v izogib morebitnim poškodbam.

 

S kakšnimi ovirami se srečujejo ekipe na terenu pri izvajanju zimske službe?

Veliko težav povzročajo nepravilno parkirana in zapuščena vozila. Prav zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje nemalokrat onemogočeno, zato je pomembno, da so v času snežnih padavin pravočasno umaknjena s parkirišč oziroma javnih poti in je tako omogočeno hitro in učinkovito čiščenje in posipanje parkirišč, zasneženih pločnikov in pešpoti.

 

Kakšne so dolžnosti lastnikov zemljišč?

Skladno z občinskim Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj so lastniki ali uporabniki stanovanjskih ter poslovnih objektov, dolžni očistiti sneg in vzdrževati pločnike pred svojimi objekti. Enako velja tudi v primeru večstanovanjskega objekta. Upravniki ali lastniki zgradb so dolžni s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati občinsko cesto oziroma drugo javno površino.

 

Na kakšen način se plužijo, posipajo ceste?

Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je praviloma potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče se dela izvajajo tudi ročno. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

 

Prevoznost cest v zimskem obdobju ne pomeni, da so ceste prevozne tako kot v drugih letnih časih.

 

Šteje se, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega ne presega:

 • na cestah 1. prednostnega razreda 10 cm,
 • na vseh ostalih cestah 15 cm,
 • promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Izjema so obdobja izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih, ko prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

 

Razpored plugov mora biti določen tako, da je možno novozapadli sneg očistiti v času trajanja zimske akcije. Pluženje snega je organizirano rajonsko. Poledica na vozišču se preprečuje s posipom soli in peska oziroma mešanico obeh ali mokrim soljenjem, kar se opravi s specialnimi posipalci.

 

Preventivno posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč prične izvajalec pri meteorološki napovedi poledice in takoj ob pričetku snežnih padavin, da se ne bi pojavila "snežna deska" – zglajen sneg. Izvajalec je dolžan v skladu z Načrtom zimske službe prednostno posipati ceste in ulice I. in II. prioritete. Tretja prioriteta se posipa po zaključeni akciji posipanja cest I. in II. prioritete.

 

Na kakšen način se čistijo pločniki?

Površine za pešce se čistijo ob vseh kategoriziranih cestah s tem, da se v času akcije očistijo pločniki ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta. V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah se prične s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa pri debelini snega 10 cm. Izjemoma se ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločniku ni možen, očisti v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir. Pločnike na avtobusnih postajališčih se očisti v dolžini 20 m, oziroma 40 m na bolj frekventnih postajališčih.

 

Sestavni del Načrta zimske službe je seznam pločnikov, ki se čistijo po prioritetah. Pločniki ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah se čistijo po končani akciji v skladu s kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe in trenutnimi vremenskimi razmerami oziroma vremensko napovedjo.

Ostale površine za pešce izvajalec očisti po končani akciji, v kolikor je to tehnično izvedljivo (zmrznjen, pohojen sneg) oziroma posuje s primernimi posipnimi materiali (pesek ali mešanica).

 

Kako je s čiščenjem kolesarskih stez?

Kjer potekajo kolesarske steze po cestišču se te čistijo istočasno s pluženjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, se čistijo istočasno s pločnikom. V križiščih se praviloma ne zasipavajo kolesarske steze in pločniki. V primeru večjih količin snega se v območjih križišč opravi odvoz snega. V primerih, kadar je kolesarska steza izvedena vzdolžno na pločniku, ali po vozišču ob pločniku poteka kolesarski pas, sme izvajalec rednega vzdrževanja cest sneg  s pločnika in cestišča začasno odložiti na kolesarsko stezo ali samostojen kolesarski pas.

 

 

Ali je za uporabnike Komunale Kranj d.o.o. na voljo brezplačna sol za posipanje?

V zbirnem centru odpadkov Zarica lahko uporabniki Komunale Kranj d.o.o. brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji plačani račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro). V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami.

 

Nasvet: Pretirana uporaba soli lahko škodljivo vpliva na okolje, zato s soljenjem ne pretiravamo. V mislih moramo imeti tudi vodne vire in njihovo zaščito. Kjer je to mogoče, posujemo zaledenele površine tudi s peskom ali led ročno očistimo.

 

Zakaj včasih ni splužena ravno vaša cesta?

V času izvajanja akcij oziroma po končanju aktivnosti vedno prejmemo telefonske klice občanov, včasih prošnje glede čiščenja snega, ki jih, če je možno v roku ene ure tudi izpolnimo. Največkrat je izpostavljen naplužen sneg pred uvoze na zasebna dvorišča in odzivnost na terenu. V ulici, ki ima levo in desno vhode na dvorišča je nemogoče zagotoviti, da kak od uvozov ne bo naplužen, saj za take poti večinoma uporabljamo traktor s čelnim plugom, ki ima nagib na eno stran. Vedno skrbimo za to, da je nagib na stran kjer ni ali je bistveno manj uvozov.

 

Kako je s parkiranjem in plačilom parkirnine na neočiščenem mestu?

Če je s signalizacijo označeno, da je območje plačljivo, je potrebno parkirnino plačati, ne glede na to, ali je parkirno mesto očiščeno snega ali ne. V snežnih razmerah je parkiranje oteženo, a sneženje ne more in ne sme biti opravičilo za vedenje v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi, še posebno, če nepravilno parkirana vozila ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu, ne nazadnje pa tudi onemogočajo samo čiščenje cest (pluženje).

 

Ali ekipe zimske službe očistijo tudi sneg z zabojnikov za odpadke?

Ob napovedi snega, vas prosimo, da na dan praznjenja očistite sneg na in ob zabojnikih za odpadke in tako zaposlenim v sektorju Odpadki omogočite, da jih lahko izpraznijo.

V zimskem času se lahko zgodi, da delavci ponekod zaradi obilnega sneženja, poledenelih ali zasneženih cestišč po vnaprej določenem urniku ne bodo mogli izprazniti vseh zabojnikov. V takšnem primeru prosimo, da neizpraznjeni zabojnik pustite na prevzemnem mestu. Izpraznili ga bomo namreč takoj, ko bodo vremenske razmere in razmere na cestah to dopuščale.

 

Kolikšna je povprečna poraba materiala v sezoni zimske službe?

Povprečna poraba materiala v sezoni je približno 1.400 ton soli in 500 ton peska.

 

Koliko plužnih enot ima na voljo izvajalec za izvajanje zimske službe?

Za izvedbo navedenih del ima Komunala Kranj d.o.o. skupaj s soizvajalci in kooperanti na voljo približno 30 plužnih enot in približno 35 zaposlenih delavcev iz dveh delovnih enot.

 

Nepravilno parkirana vozila ali neumaknjena ob javnem pozivu ob pluženju

Veliko težavo pri izvajanju zimske službe predstavljajo nepravilno parkirana ali zapuščena vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin. Operativni štab zimske službe zato občane pozivajo, naj v času snežnih padavin svoja vozila odstranijo z javnih površin in omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah in strnjenih naseljih je predvsem zaradi neodgovorno parkiranih vozil velikokrat oteženo. V primeru prijave jih bo po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo za odstranitev vozil »pajek«.

 

Napotki za občane in lastnike ter najemnike poslovnih prostorov:

 

 • občani dvorišča in vhode počistijo sami;
 • lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;
 • čiščenja snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti njihovih lastnikov;
 • stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da se z upravniki ali solastniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);
 • vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo, da snega ne mečejo na cesto in pločnik. Pozorni naj bo tudi na zabojnike za odpadke, ki jih ne smejo založiti s snegom. Do njih morajo pustiti prost dostop;
 • prosimo tudi, da vozniki v primeru napovedi sneženja parkirne prostore v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, lekarne in pošte pustijo čez noč proste, da jih bo lahko zimska služba do jutra očistila.

  

 

Kontakt

Vodja DE Vzdrževanje cest

Savska loka 33, 4000 Kranj

Dežurna št.: 030 428 298

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka