Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Obračun komunalnih storitev

Nosilec obračuna komunalnih storitev je lastnik objekta. Če lastnik oddaja v najem stanovanjske ali druge prostore, je dolžan v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik storitev komunalnih storitev. Ob prijavi ali spremembi najemnika nas mora lastnik takoj obvestiti. Če tega ne stori, se stroški komunalnih storitev do dne, ko prejmemo obvestilo, bremenijo lastnika nepremičnine.

 

Obračun storitev oskrbe s pitno vodo

 

Kaj je osnova za obračun?

Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrežja se meri v m³ po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru, ki ga mora praviloma imeti vsak uporabnik.

 

Kako se določi mesečna akontacija?

Določi se na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Če želite, lahko zahtevate spremembo višine akontacije. V povprečju oseba porabi 4 m³ vode na mesec.

 

Redni popis obračunskega vodomera pri gospodinjstvih v individualnih objektih

Stanje vodomera popišemo najmanj enkrat letno in ob menjavi obračunskega vodomera (skladno z zakonodajo moramo vodomere menjati vsakih pet let). Na osnovi popisa pripravimo obračun porabljene vode za posamezno gospodinjstvo. 

 

Redni popis obračunskega vodomera v gospodarstvu in negospodarstvu ter pri gospodinjstvih v večstanovanjskih stavbah

 

Vodomere popisujemo mesečno, kar tudi pomeni, da se mesečno obračuna dejanska poraba vode, zabeležena na obračunskemu vodomeru. 

 

Kako ravnam, če želim obračun po dejanski porabi vode?

Stanje vodomera na zadnji dan v mesecu nam lahko sporočate mesečno, in sicer najkasneje prvi delovni dan naslednjega meseca s pomočjo aplikacije Vaši računi.

 

Sporočeno stanje bomo upoštevali pri obračunu komunalnih storitev. 

 

Kakšen je način obračuna, če je uporabnikov več?

Če je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morate sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter in nas o tem obvestiti. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni naša dolžnost.

 

Razlike med obračunskim in internim vodomerov

Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo vgraditi svoje obračunske vodomere, če so za to izpolnjeni tehnični pogoji. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, mora pravna ali fizična oseba ugotoviti in nam sporočiti delež porabljene količine vode teh porabnikov.

 

Kako se obračuna storitev, če ni mogoče popisati obračunskega vodomera oz. se ugotovi, da je vodomer v okvari?

Če ugotovimo, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini vaše povprečne porabe v preteklem letu. Napako morate odpraviti najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.

 

Obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 

Kaj je osnova za obračun?

Osnova za obračun je dobavljena količina pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri vodomeri.


Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda se zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

Če v stavbi ni vgrajenega obračunskega vodomera za merjenje porabe pitne vode, se upošteva število stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan.

 

Obračun storitev ravnanja z odpadki

 

Kdo je dolžan plačevati storitve ravnanja z odpadki?

Po občinskem odloku, ki ureja ravnanje z odpadki, ste se dolžne vključiti vse pravne in fizične osebe, ki na območju občine povzročate odpadke s tem, da stalno, začasno ali občasno bivate v svojih ali najetih nepremičninah. Stroške ravnanja z odpadki morate plačevati vsi povzročitelji odpadkov s stalnim in začasnim prebivališčem v občini ter ostali povzročitelji odpadkov, za katere je organiziran odvoz komunalnih odpadkov.

 

Velja enako tudi za lastnike počitniških hiš oz. stanovanj?

Da. Obračun storitev ravnanja z odpadki je za lastnike počitniških hiš oz. objektov prilagojen.

 

Kdaj se moram vključiti v sistem ravnanja z odpadki?

Z dnem, ko pričnete uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

 

Kaj lahko naredim v primeru daljše odsotnosti?

Če ste odsotnosti dalj od treh mesecev (službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje in podobno), se v tem času lahko začasno izključite iz sistema ravnanja z odpadki.

 

Pisni vlogi za oprostitev plačila morate priložiti tudi uraden dokument, iz katerega je razviden vzrok ter trajanje odsotnosti. Vlogo pošljite na poštni ali elektronski naslov ....

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka