Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Cenik komunalnih storitev v občini Naklo

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

  

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

 

Cenik za storitve pri odvzemu vode iz hidranta si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cenik geodetskih storitev in materiala si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Cenik montaže vodomerov in vodovodnih priključkov za trg najdete na tej povezavi. 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

 • Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - storitvi odvajanje in čiščenje
  • fiksnega dela - omrežnini odvajanje in čiščenje.

  Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

   

  Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2023 za odvajanje, za čiščenje pa od 1. 7. 2023. Za obdobje enega leta od potrditve veljajo cene za odvajanje s poračunom.

   

  Storitvi odvajanje in čiščenje odpadnih voda

  Osnova za obračun je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

   

   

  Cena brez DDV

  Stopnja DDV

  Cena z DDV

  Odvajanje (m³)

  0,1408

  9,5 %

  0,1542

  Odvajanje s poračunom (m³)

  0,1836

  9,5 %

  0,2010

  Čiščenje (m³)

  0,6914

  9,5 %

  0,7571

  Čiščenje s poračunom (m3)    

  0,6787                 

  9,5 %

  0,7432

   

OMREŽNINA ODVAJANJE

Omrežnina se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).  

 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

10,45

9,5 %

11,44

DN 25

31,36

9,5 %

34,34

DN 30

31,36

9,5 %

34,34

DN 40

104,54

9,5 %

114,47

DN >=50

156,80

9,5 %

171,70

 

Omrežnina odvajanje s poračunom 

     

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja


DDV

Cena z DDV

DN 20

10,80

9,5 %

11,83

DN 25

32,41

9,5 %

35,49

DN 30

32,41

9,5 %

35,49

DN 40

108,03

9,5 %

118,29

DN >=50

162,04

9,5 %

177,43

      

 

 

Omrežnina čiščenje

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

3,34

9,5 %

3,66

DN 25

10,02

9,5 %

10,97

DN 30

10,02

9,5 %

10,97

DN 40

33,39 

9,5 %

36,56

DN >=50

50,08

9,5 %

54,84

 

Omrežnina čiščenje s poračunom 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

3,32

9,5 %

3,64

DN 25

9,95

9,5 %

10,90

DN 30

9,95

9,5 %

10,90

DN 40

33,16

9,5 %

36,31

DN >=50

49,73

9,5 %

54,45

 

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Občini Naklo in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Okoljska dajatev (m³)

0,0528 

/

0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepi, ki jih je občinski svet Občine Naklo sprejel in potrdil na 5. redni občinski seji, 24. 5. 2023.

 

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

 

Cenik odvajanja in čiščenja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,80

9,5 %

0,8760

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,4380

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,90

9,5 %

0,9855

 

 OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Omrežnina čiščenje (m³)

0,30

9,5 %

0,3285

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,438

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,20

9,5 %

0,2190

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,45

9,5 %

0,4928

 

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Omrežnina čiščenje (m³)

0,15

9,5 % 

0,1643

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Osnove in pravne podlage

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. je na svoji redni seji dne, 22. 12. 2020 sprejel sklep o novih cenah storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

 

Občinski sveti Občin Naklo in Šenčur ter Mestni svet Mestne občine Kranj so sprejeli enotne cene (Mestna občina Kranj s 19.4.2023 Občini Naklo in Šenčur pa s 24.5.2023). Pri prevzemu in ravnanju z blatom se za obdobje treh let od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom, pri omrežnini čiščenja greznic in MKČ pa se upošteva eno leto.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih.

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 

0,4906

9,5 % 

0,5372 

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 

0,4967

9,5 % 

0,5439

 

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo.  

 

Cena prevzema blata in ravnanja z blatom:

 

Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena  v EUR z DDV

 Prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba) 

2,21 

9,5 %

2,42 

 

Cena prevzema blata in ravnanja z blatom s poračunon:

 

Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena  v EUR z DDV

 Prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba) 

2,24

9,5 %

2,45

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN:

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Omrežnina 

3,34 

9,5 % 

3,66 

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN s poračunom:

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Omrežnina 

3,32

9,5 % 

3,64

 

 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 

0,5283 

0,5283 

 Okoljska dajatev - MČN (m³) 

0,0528 

0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

DDV se za okoljsko dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Naklo so oblikovane skladno s:

Cenik storitev prevzema odpadnih voda in blata iz greznic ter čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate na tej povezavi. 

 

 

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cenik za izredno čiščenje greznice ali MKČN si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cenik storitev na kanalizacijskem omrežju si lahko ogledate na tej povezavi.   

 

Cenik urnih postavk si lahko ogledate na spletnem mestu tukaj. 

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka