Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Ceniki za občino Jezersko

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

 

Cenik za storitve pri odvzemu vode iz hidranta si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cenik geodetskih storitev in materiala si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Cenik montaže vodomerov in vodovodnih priključkov za trg najdete na tej povezavi. 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - storitvi odvajanje in čiščenje
 • fiksnega dela - omrežnini odvajanje in čiščenje.

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

STORITVI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Osnova za obračun je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

 

Cena odvajanja in čiščenja:

   Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v EUR z DDV 
 Odvajanje (m³)  0,7195  9,5 %  0,7879 
 Čiščenje (m³)  0,8706  9,5 %  0,9533 

 

Cena odvajanja in čiščenja s poračunom:

   Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v EUR z DDV 
 Odvajanje (m³)  0,6395 9,5 %  0,7003
 Čiščenje (m³)  0,9963 9,5 %  1,0909

 

 

OMREŽNINI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

Omrežnini se zaračunavata glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in sta izraženi kot DN (premer vodomera v milimetrih). Pri ceni storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter omrežnine odvajanja in čiščenja se za obdobje enega leta od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom.

Občina subvencionira cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 60 odstotkov.  Subvencija Občine je na računih prikazana posebej kot odbitna postavka.

                     

 Cene

 Cena brez DDV  

 Stopnja DDV 

  Cena z DDV 

 Omrežnina odvajanje (DN ≤ 20)

8,63

9,5 % 

9,45

 Omrežnina odvajanje (20 < DN < 40)

25,90 

9,5 % 

28,36 

Omrežnina odvajanje (40 < DN < 50)

86,34 

9,5 % 

94,54

 Omrežnina odvajanje (50 < DN < 65)

129,52 

9,5 % 

141,82 

 Omrežnina odvajanje (65 < DN < 80)

258,90 

9,5 % 

283,50 

 Omrežnina odvajanje (80 < DN < 100)

431,50 

9,5 % 

472,49 

 Omrežnina odvajanje (100 < DN < 150)

863,00 

9,5 % 

944,99 

 Omrežnina odvajanje (150 DN )

1.726,00

9,5 % 

1.889,97

 Omrežnina čiščenje ( DN  20)

10,70 

9,5 % 

11,72 

Omrežnina čiščenje (20 < DN < 40)

32,10 

9,5 % 

35,15 

Omrežnina čiščenje (40 < DN < 50)

107,00

9,5 %

117,17

Omrežnina čiščenje (50 < DN < 65)

160,50

9,5 %

175,75

Omrežnina čiščenje (65 < DN < 80)

321,00

9,5 %

351,50

Omrežnina čiščenje (80 < DN < 100)

535,00

9,5 %

585,83

Omrežnina čiščenje (100 < DN < 150)

1.070,00

9,5 % 1.171,65
Omrežnina čiščenje (150 DN )

2.140,00

9,5 % 2.343,30

   

 

Cene s poračunom

 Cena brez DDV  

 Stopnja DDV 

  Cena z DDV 

Subvencija brez DDV

Subvencija z DDV

 Omrežnina odvajanje (DN ≤ 20)

8,61

9,5 % 

9,43

5,17

5,66

 Omrežnina odvajanje (20 < DN < 40)

25,83 

9,5 % 

28,28

15,50

16,97

Omrežnina odvajanje (40 < DN < 50)

86,09 

9,5 % 

94,27

51,65

56,56

 Omrežnina odvajanje (50 < DN < 65)

129,13 

9,5 % 

141,40

77,48

84,84

 Omrežnina odvajanje (65 < DN < 80)

258,30

9,5 % 

282,84 

154,98

169,70

 Omrežnina odvajanje (80 < DN < 100)

430,50

9,5 % 

471,40

258,30

282,84

 Omrežnina odvajanje (100 < DN < 150)

861

9,5 % 

942,80 

516,60

565,68

 Omrežnina odvajanje (150 DN )

1.722,00

9,5 % 

1.885,59

1.033,20

1.131,35

 Omrežnina čiščenje ( DN  20)

10,51

9,5 % 

11,51 

6,31

6,91

Omrežnina čiščenje (20 < DN < 40)

31,53 

9,5 % 

34,53 

18,92

20,72

Omrežnina čiščenje (40 < DN < 50)

105,11

9,5 %

115,10

63,07

69,06

Omrežnina čiščenje (50 < DN < 65)

157,67

9,5 %

172,65

94,60

103,59

Omrežnina čiščenje (65 < DN < 80)

315,30

9,5 %

345,25

189,18

207,15

Omrežnina čiščenje (80 < DN < 100)

525,50

9,5 %

575,42

315,30

345,25

Omrežnina čiščenje (100 < DN < 150)

1.051,00

9,5 % 1.150,85 630,60 690,51
Omrežnina čiščenje (150 DN )

2.102,00

9,5 % 2.301,69 1.261,20 1.381,01

   

 

 

Storitev

 Cena brez DDV  

 Stopnja DDV 

  Cena z DDV 

Cene brez DDV s poračunom

Cene z DDV s poračunom

 Omrežnina odvajanje (DN ≤ 20)

8,63

9,5 % 

9,45

8,61

9,43

 Omrežnina odvajanje (20 < DN < 40)

25,90 

9,5 % 

28,36

25,83

28,28

Omrežnina odvajanje (40 < DN < 50)

86,34

9,5 % 

94,54

86,09

94,27

 Omrežnina odvajanje (50 < DN < 65)

129,52 

9,5 % 

141,82

129,13

141,40

 Omrežnina odvajanje (65 < DN < 80)

258,90

9,5 % 

283,50

258,30

282,84

 Omrežnina odvajanje (80 < DN < 100)

431,50

9,5 % 

472,49

430,50

471,40

 Omrežnina odvajanje (100 < DN < 150)

863

9,5 % 

944,99

861

942,80

 Omrežnina odvajanje (150 DN )

1.726,00

9,5 % 

1.889,97

1.722,00

1.885,59

Čiščenje

0,87

9,5%

0,95

1,00

1,09

 Omrežnina čiščenje ( DN  20)

10,70

9,5 % 

11,72

10,51

11,51

Omrežnina čiščenje (20 < DN < 40)

32,10

9,5 % 

35,15 

31,53

34,53

Omrežnina čiščenje (40 < DN < 50)

107,00

9,5 %

117,17

105,11

115,10

Omrežnina čiščenje (50 < DN < 65)

160,50

9,5 %

175,75

157,67

172,65

Omrežnina čiščenje (65 < DN < 80)

321,00

9,5 %

351,50

315,30

345,25

Omrežnina čiščenje (80 < DN < 100)

535,00

9,5 %

585,83

525,50

575,42

Omrežnina čiščenje (100 < DN < 150)

1.070,00

9,5 % 1.171,65 1.051,00 1.150,85
Omrežnina čiščenje (150 DN )

2.140,00

9,5 % 2.343,30 2.102,00 2.301,69

   

 

 

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Občini Jezersko in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijo (m³) 

0,0528 

0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod so oblikovane skladno z/s:

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Cenik odvajanja in čiščenja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,80

9,5 %

0,8760

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,4380

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,90

9,5 %

0,9855

 

 OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Omrežnina čiščenje (m³)

0,30

9,5 %

0,3285

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,438

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,20

9,5 %

0,2190

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,45

9,5 %

0,4928

 

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Omrežnina čiščenje (m³)

0,15

9,5 % 

0,1643

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Osnove in pravne podlage

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. je na svoji redni seji dne, 22. 12. 2020 sprejel sklep o novih cenah storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.Pri prevzemu in ravnanju z blatom se za obdobje treh let od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom, pri omrežnini čiščenja greznic in MKČ pa se upošteva eno leto.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,8200 9,5% 0,8979

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,8480 9,5% 0,9286

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba) 3,69 9,5% 4,04

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba) 3,82 9,5% 4,18

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

 

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  3,34 9,5% 3,66

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN s poračunom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  3,32 9,5% 3,64

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jezersko so oblikovane skladno s:

Cenik storitev prevzema odpadnih voda in blata iz greznic ter čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate na tej povezavi. 

 

 

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cenik za izredno čiščenje greznice ali MKČN si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cenik storitev na kanalizacijskem omrežju si lahko ogledate na tej povezavi.   

 

Cenik urnih postavk si lahko ogledate na spletnem mestu tukaj. 

Ravnanje z odpadki

Gospodinjstvu se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev

* Velja za gospodinjstva, ki imajo zabojnik za biološke odpadke. 

 

Pravni osebi se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev
 • zbiranje odpadne embalaže:*
  • storitev
  • infrastruktura

* Velja za pravne osebe, ki imajo zabojnika za biološke odpadke in odpadno embalažo. 

 

Stroški najema zabojnikov so vključeni v ceni storitev zbiranja odpadkov.

 CENE

 

Cena v EUR/kg brez DDV 

Pretvornik kg/liter

Cena v EUR/kg z DDV

Zbiranje komunalnih odpadkov 

storitev

0,1510

0,2963

0,1653

 

javna infrastruktura

0,0027

0,2963

0,0030

Obdelava komunalnih odpadkov

storitev

0,1601

0,1053

0,1753

 

javna infrastruktura

0,0331

0,1053

0,0362

Odlaganje komunalnih odpadkov

storitev

0,1459

0,0197

0,1598

 

javna infrastruktura

0,0395

0,0197

0,0433

 

Cene s poračunom:

  Cena v EUR/kg brez DDV Stopnja DDV Cena v EUR/kg z DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov- storitev 0,1657 9,5% 0,1814

 

Pri ceni zbiranja mešanih komunalnih  se za obdobje enega leta od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom. Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunavajo po ceniku Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. in so v veljavi od 1. 3. 2024.

 

Tarifne postavke za posamezne vrste uporabnikov določa Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jezersko 

 

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč 

 

 

EUR/t

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč

256,03 + DDV 

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cenik je oblikovan skladno z/S:

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na ravnanje z odpadki.


V primeru občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika. Odlaganje odpadkov v navadnih vrečah brez logotipa Komunale Kranj ni dovoljeno in jih, skladno z občinskimi odloki, nismo dolžni odpeljati.

 

V ceno vrečke je vključena storitev ravnanja z odpadki. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 29. 1. 2024.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
60-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 4,39 9,5 % 4,80
120-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 5,44 9,5 % 5.96
100-litrska vrečka  za odpadno embalažo 2,96 9,5 % 3,24

Pravnim osebam nudimo najem zvona za ločeno zbiranje odpadnega papirja in papirne embalaže, plastične, kovinske in steklene embalaže. Odločite se lahko tudi za najem posameznega zvona. Za ponudbo nas pokličite na številko 04 28 11 303 ali pišite na e-naslov ....

Cene so v EUR in veljajo od 5. 10. 2023.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Najem posameznega zvona (1,2 m3 , 1,5 m3 , 1,8 m3 , 2,2 m3 in 2,5 m3 ) 15,00 22 % 18,30 
Praznjenje zvona (enkratno praznjenje, do treh zvonov)  50,22 9,5 % 54,99 

 

Vsako gospodinjstvo lahko na mesec brezplačno odda do 1 m³ mešanih odpadkov. Sprejem večjih količin zaračunamo skladno s cenikom.


Oddaja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna enkrat mesečno do količine 3 m³.

 

Pravnim osebam se obračuna sprejem odpadkov skladno s cenikom in izda potrdilo o deponiranju za obračun, ki je podlaga za račun.

 

Cene so v EUR in veljajo od 5. 10. 2023.

 

RECIKLATI

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 5,52 9,5 % 6,04

 

VRTNI - ZELENI ODREZ

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 17,14 9,5 % 18,77

 

PREOSTANEK - MEŠANI ODPADKI 

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 13,06 9,5 % 14,30

 *Na računu se obračuna obdelava odpadkov (stor. + infr.) in odlaganje odpadkov (stor. + infr.) v skladu z vsakokratnim cenikom Voke Snage Ljubljana. 

SILAŽNA FOLIJA

Količina v m³ Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1,00 14,52 9,5 %  15,90

 

Dobava in montaža ključavnic za zabojnike

Pri ključavnicah na zabojnikih (od 80 - 1100 l) se uporablja univerzalni ključ. Naši delavci pred praznjenjem zabojnik odklenejo in po praznjenju zaklenejo.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dobava in vgradnja komunalne ključavnice 33,85 22 % 41,30
Zamenjava jezička pri kom. ključavnici 21,03 22 % 25,66
Ključ za zabojnik  2,83 22 % 3,45

Cenik za dobavo in montažo komunalnih ključavnic velja od 29. 1. 2024.

 

Najem zabojnikov

Najemnine zabojnikov se ne zaračunavajo, ker so vključene v ceni zbiranja odpadkov.  

Zabojniki so last Komunale Kranj in označeni z logotipom, identifikacijsko številko in čipom, kar je v pomoč pri reševanju morebitnih reklamacij ter obvladovanju števila in vrst zabojnikov na terenu.

 

Ostale storitve

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dodatno sortiranje - ločevanje odpadkov (dogodki, kosovni odvoz, kontejnerski odvoz) nad 1 m3  144,26 22 %   176,00
Skladiščenje zabojnika s ključavnico  3,00 22 %  3,66
Menjava zabojnika več kot enkrat v letu (po frakciji odpadkov)   10,00 22 % 12,20

 

 

 

Odvoz kontejnerjev se obračunava glede na število odvozov, oddaljenosti ter velikosti in lastništva kontejnerja. V primeru odvoza z kontejnerjem Komunale Kranj se zaračuna tudi najemnina kontejnerja. Prevoz in oddaja kontejnerja se obračuna glede na volumen kontejnerja in vrste odpadkov.

 

Obdelava in odlaganje se obračunata glede dejanske tehtane teže.

Cene določa Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o..

 

Vse cene so v EUR brez DDV.

 

ODVOZ KONTEJNERJA GLEDE ODDALJENOSTI TER VELIKOSTI IN LASTNIŠTVA ZABOJNIKA

Lastništvo in oddaljenost

EM

5, 7, 12 m³

15, 20, 30 m³

Naš kontejner do 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Naš kontejner nad 10 km

EUR/odvoz

170,26

422,60

Strankin kontejner do 10 km

EUR/odvoz

130,80

363,44

Strankin kontejner nad 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Cene veljajo od 1. 6. 2019.

 

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV

Količina

EM

Obdelava odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Odlaganje odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Mešani komunalni odpadki

EUR/kg

0,1932

0,1854

Stisnjeni komunalni odpadki

EUR/kg

0,1932

0,1854

Kosovni odpadki

EUR/kg

0,1932

0,1854

 

Obračunavajo se dejanske tehtane količine.

Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunavajo po ceniku Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. in so v veljavi od 1. 3. 2024.

 

Pri naši blagajni lahko kupite izdelke za pravilno odlaganje odpadkov.

Cene so v EUR in veljajo od 29. 1. 2024.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Manjše Biorazgradljive vrečke 7 l (25 vrečk) 1,95  22 % 2,38
Biorazgradljive vrečke 10 l (20 kos na rolici) 2,51 22 % 3,06
Biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za bio odpadke, 120 l 1,07  22 % 1,31
Biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za bio odpadke, 240 l 1,31  22 % 1,60
Posoda za zbiranje bioloških odpadkov 7 l 5,00  22 % 6,10
Posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja 3,5 l 5,09 22 % 6,21
Posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja 2,7 l 4,57 22 % 5,58
Stiskalnica za pločevinke 4,10 22 % 5,00

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka