Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Ceniki za občino Jezersko

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

 

Cene so v EUR in veljajo od 20. 9. 2018.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,9962 

EUR/m³

9,5 %

1,0908 

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1.8.2014.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Geodetski posnetek (tekoči meter) 1,48 22% 1,81
Vnos posnetka v GIS (kos) 25,22 22% 26,84

Cene so v EUR in veljajo od 8. 8. 2013.

 

Urne postavke delavcev

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Polkvalificiran (PK) - ura 13,75  22% 16,78
Kvalificiran (KV) - ura 17,05  22% 20,80
Srednješolsko kvalificiran (SS) - ura 21,78  22% 26,57
Specialist (VŠ) - ura 29,70  22% 36,23

 

Storitve vozil

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Servisno vozilo - km 0,43  22% 0,52
Multicar - km 0,53  22% 0,65
Kombi vozila - km 0,31  22% 0,38
Minibager CAT, do 3 t - h 12,00  22% 14,64

Cene so v EUR in veljajo od 8. 8. 2013.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 49,01  22% 59,79 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 64,69 22% 78,92

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 25,65  22% 31,29 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 31,03  22% 37,86 

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 20,52  22% 25,03 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 30,77  22% 37,54 

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 137,21  22% 167,40 
Dolžina 10 do 20 m 139,87  22% 170,64 
Dolžina 20 do 30 m 142,58  22% 173,95 
Dolžina 30 do 40 m 145,40  22% 177,39 
Dolžina 40 do 50 m 148,40  22% 180,97 
Dolžina 50 do 60 m 151,26  22% 184,54 
Dolžina 60 do 70 m 154,33  22% 188,28 
Dolžina 70 do 80 m 157,49  22% 192,14 
Dolžina 80 do 90 m 160,74  22% 196,10 
Dolžina 90 do 100 m 164,10  22% 200,20 

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 152,90 22% 186,54 
Dolžina 10 do 20 m 155,55  22% 189,77 
Dolžina 20 do 30 m 158,27  22% 193,09 
Dolžina 30 do 40 m 161,08 22% 196,52 
Dolžina 40 do 50 m 164,02  22% 200,10 
Dolžina 50 do 60 m 166,95 22% 203,68 
Dolžina 60 do 70 m 170,02  22% 207,42 
Dolžina 70 do 80 m 173,17  22% 211,27 
Dolžina 80 do 90 m 176,43  22% 215,24 
Dolžina 90 do 100 m 179,78  22% 219,33

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 88,21  22% 107,62 
Dolžina 10 do 20 m 90,86  22% 110,85 
Dolžina 20 do 30 m 93,58  22% 114,17 
Dolžina 30 do 40 m 96,39  22% 117,60 
Dolžina 40 do 50 m 99,33  22% 121,18 
Dolžina 50 do 60 m 102,26  22% 124,76 
Dolžina 60 do 70 m 105,33  22% 128,50 
Dolžina 70 do 80 m 108,48  22% 132,35 
Dolžina 80 do 90 m 111,74  22% 136,32 
Dolžina 90 do 100 m 115,09  22% 140,41

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Cenik odvajanja in čiščenja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,80

9,5 %

0,8760

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Omrežnina čiščenje (m³)

0,30

9,5 %

0,3285

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,438

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Omrežnina čiščenje (m³)

0,15

9,5 % 

0,1643

 

Osnove in pravne podlage

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. je na svoji redni seji dne, 22. 12. 2020 sprejel sklep o novih cenah storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021.

 

STORITVE ČIŠČENJA

 

Klasifikacijska številka

Cena brez DDV

KPK mg/l

Stopnja DDV

Cena z DDV

Blato iz greznic in mulj iz usedalnikov (m³)

20 03 04

22,90

 

9,5 %

25,08

Blato iz MKČN in KČN

19 08 05

22,90

 

9,5 %

25,08

Vsebina kemičnih WC-jev (m³)

20 03 04

31,90

 

9,5 %

34,93

nizko obremenjene odpadne vode (m³) 

 

11,90

do 1.000

9,5 %

13,03

srednje obremenjene odpadne vode (m³)

 

17,90

nad 1.000

9,5 %

19,60

 

Cene so določene v skladu s 25. členom Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. in sklepa 40. seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. z dne, 15. 9. 2016. Cenik je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo praznjenja greznic in prevozom ostalih odpadnih voda.

 

Sklep o določitvi cen za prevzem odpadnih voda, blata iz greznic in čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj z dne, 24. 12. 2020

 

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

 

 

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - storitvi odvajanje in čiščenje
 • fiksnega dela - omrežnini odvajanje in čiščenje.

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

Občinski svet Občine Jezersko je cene potrdil s 1. 7. 2020. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

STORITVI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Osnova za obračun je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

  

   Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v EUR z DDV 
 Odvajanje (m³)  0,5893  9,5 %  0,6453 
 Čiščenje (m³)  0,5593  9,5 %  0,6124 

 

 

OMREŽNINI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

Omrežnini se zaračunavata glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in sta izraženi kot DN (premer vodomera v milimetrih). Za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti Občina Jezersko subvencionira 60 % cen omrežnin odvajanje in čiščenje. Subvencija Občine je na računih prikazana posebej kot odbitna postavka.

                     

 Omrežnina odvajanje

 Cena v EUR   

 Subvencija     

 Moč vodomera             

 brez DDV  

 stopnja DDV 

  z DDV 

 brez DDV 

 stopnja DDV 

 z DDV 

 DN 15

8,84 

9,5 % 

9,68 

5,30 

9,5 % 

5,81 

 DN 20

8,84 

9,5 % 

9,68 

5,30 

9,5 % 

5,81 

 DN 25

26,52 

9,5 % 

29,04 

15,91 

9,5 % 

17,42 

 DN 30

26,52 

9,5 % 

29,04 

15,91 

9,5 % 

17,42 

 DN 40

88,40 

9,5 % 

96,80 

53,04 

9,5 % 

58,08 

 DN 50

132,60 

9,5 % 

145,20 

79,56 

9,5 % 

87,12 

 DN 65

265,20 

9,5 % 

290,39 

159,12 

9,5 % 

174,24 

 DN 80

442,00 

9,5 % 

483,99 

265,20 

9,5 % 

290,39 

 DN 100

884,00 

9,5 % 

967,98 

530,40 

9,5 % 

580,79 

 DN 150

1768,00 

9,5 % 

1935,96 

1060,80 

9,5 % 

1161,58 

   

 Omrežnina čiščenje 

Cena v EUR

 Subvencija      

 Moč vodomera             

 brez DDV 

 stopnja DDV 

  z DDV 

 brez DDV 

 stopnja DDV 

 z DDV 

 DN 15

10,96 

9,5 % 

12,00 

6,58 

9,5 % 

7,20 

 DN 20

10,96 

9,5 % 

12,00 

6,58 

9,5 % 

7,20 

 DN 25

32,88 

9,5 % 

36,00 

19,73 

9,5 % 

21,60 

 DN 30

32,88 

9,5 % 

36,00 

19,73 

9,5 % 

21,60 

 DN 40

109,60 

9,5 % 

120,01 

65,76 

9,5 % 

72,01 

 DN 50

164,40 

9,5 % 

180,02 

98,64 

9,5 % 

108,01 

 DN 65

328,80 

9,5 % 

360,04 

197,28 

9,5 % 

216,02 

 DN 80

548,00 

9,5 % 

600,06 

328,80 

9,5 % 

360,04 

 DN 100

1096,00 

9,5 % 

1200,12 

657,60 

9,5 % 

720,07 

 DN 150

2192,00 

9,5 % 

2400,24 

1315,20 

9,5 % 

1440,14 

  

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Občini Jezersko in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijo (m³) 

0,0528 

0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen, ki ga je občinski svet Občine Jezersko sprejel na 12. redni seji dne 16. 6. 2020.

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2015.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,58  9,5% 0,6351

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

 

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  0,70  9,5% 0,77

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jezersko so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in elaboratom, ki ga je občinski svet občine Jezersko sprejel na 4. seji dne 28.1.2015.

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 10. 2014

 

 

Osnovna cena 
brez DDV

Cena s 
30 % popustom
brez DDV 

Cena s 30 %
popustom 
z 9,5 % DDV

Mestna občina Kranj

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Šenčur

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Naklo

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Preddvor

150,45 

105,32 

115,32 

Občina Jezersko

183,95

128,77 

141,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem

177,60

124,32

136,13

 

 

Cene so v EUR in veljajo od 15.6.2006.

 

Za individualne objekte

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izdaja mnenja upravljavca za priključitev na javno infrastrukturo 36,55  22% 44,59 
Izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave 36, 55  22% 44,59 

 

Za poslovne, industrijske in ostale večje objekte

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izdaja mnenja upravljavca za priključitev na javno infrastrukturo 54,83  22% 66,89 

 

Cenik tehničnega pregleda

Cene so v EUR in veljajo od 15.6.2006.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Tehnični pregled (dejansko opravljene ure) 19,20  22% 23,42 
Prevoz do objekta (dejansko opravljene ure) 0,31  22% 0,38 

 

Storitev

Cena brez DDV

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

50,83 EUR/uro

Potisna kamera

31,08 EUR/uro

Naprava za dimljenje kanalizacije

28,39 EUR/uro

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

0,78 EUR/m

Dodatek za delo izven rednega delovnega časa*

80,32 EUR/obisk

Nadzor izvedbe kanalizacijskega priključka

 10,70 EUR

*Dodatek za delo izven rednega delovnega časa se obračuna, če naročnik želi, da se storitev opravi  izven našega rednega delovnega časa (sobote, nedelje, prazniki).

 

Cene ne vključujejo DDV. Zaračunava se 22 % DDV.

 

URNA POSTAVKA DELAVCA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

kanalizer (KV), delo ob posebnih pogojih (ura)

11,14

9,5 %

12,20

 

TRANSPORT GREZNIČNIH GOŠČ IN DRUGIH MULJEV

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

transport (ura)

59,91

9,5 %

65,60

 

 

Cenik velja od 1. 5. 2020.

Ravnanje z odpadki

Gospodinjstvu se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev

* Velja za gospodinjstva, ki imajo zabojnik za biološke odpadke. 

 

Pravni osebi se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev
 • zbiranje odpadne embalaže:*
  • storitev
  • infrastruktura

* Velja za pravne osebe, ki imajo zabojnika za biološke odpadke in odpadno embalažo. 

 

Stroški najema zabojnikov so vključeni v ceni storitev zbiranja odpadkov.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika. Odlaganje odpadkov v navadnih vrečah brez logotipa Komunale Kranj ni dovoljeno in jih, skladno z občinskimi odloki, nismo dolžni odpeljati.

 

V ceno vrečke je vključena storitev ravnanja z odpadki. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2016.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
60-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 3,6530 9,5 % 4,00
120-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 6,3927 9,5 % 7,00
100-litrska vrečka  za odpadno embalažo 2,1005 9,5 % 2,30

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite ceno enkratnega najema zabojnikov različnih velikosti.

 

Interaktivni izračun za najem velikih zabojnikov

POTRJENE CENE

 

Cena v EUR/kg brez DDV 

Pretvornik kg/liter

Cena v EUR/kg z DDV

Zbiranje komunalnih odpadkov 

storitev

0,1005

0,2986

0,1100

 

javna infrastruktura

0,0085

0,2986

0,0093

Obdelava komunalnih odpadkov

storitev

0,1190

0,1079

0,1303

 

javna infrastruktura

0,0275

0,1079

0,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov

storitev

0,1193

0,0147

0,1306

 

javna infrastruktura

0,0337

0,0147

0,0369

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2017. Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunavajo po ceniku Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. in so v veljavi od 1. 4. 2021.

 

Tarifne postavke za posamezne vrste uporabnikov določa Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jezersko

 

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč 

 

 

EUR/t

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč

256,03 + DDV 

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cenik je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sklepi, ki jih je občinski svet Občine Jezersko sprejel na seji dne 22. 6. 2017:

Izračun sodil za preračun količin za leto 2021 za Mestno občino Kranj in Občine Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na ravnanje z odpadki.


Pravnim osebam nudimo najem ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadnega papirja in papirne embalaže, plastične, kovinske in steklene embalaže. Odločite se lahko tudi za najem posameznega zabojnika. Za ponudbo nas pokličite na številko 04 28 11 303 ali pišite na e-naslov ....

Cene so v EUR in veljajo od 1. 4. 2008.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Najem posameznega zabojnika 15,00 22 % 18,30 
Praznjenje zabojnika (enkratno praznjenje, ne glede na število zabojnikov)  30,00 22 % 32,85 

 

Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda do količine 1 m³ odpadkov mesečno. Sprejem večjih količin zaračunamo skladno s cenikom.


Oddaja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna enkrat mesečno do količine 3 m³.

 

Pravnim osebam se obračuna sprejem odpadkov skladno s cenikom in izda potrdilo o deponiranju za obračun, ki je podlaga za račun.

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 4. 2021.

 

ODDAJA ODPADKOV, KI SE LAHKO PREDELAJO

KoličinaCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
0,5 m³ 2,76  9,5 % 3,02

 

ODDAJA VRTNIH ODPADKOV

KoličinaCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
0,5 m³ 6,50  9,5 % 9,38 

 

ODDAJA OSTALIH KOMUNALNIH ODPADKOV

KoličinaCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
0,5 m³ 15,73 9,5 % 17,23

 

ODDAJA SILAŽNE FOLIJE

KoličinaCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
EUR/m3 14,52  9,5 %  15,90

 

Pri komunalni ključavnici se uporablja univerzalni ključ. Naši delavci pred praznjenjem zabojnik odklenejo in po praznjenju zaklenejo.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dobava in vgradnja komunalne klučavnice 30,04 22 % 36,65
Zamenjava jezička pri kom. ključavnici 12,29 22 % 15,00
Dodatni ključek 2,50 22 % 3,05

Cenik za dobavo in montažo komunalnih ključavnic velja od 1. 11. 2017.

 

Najem zabojnikov

Najemnine zabojnikov se ne zaračunavajo, ker so vključene v ceni zbiranja odpadkov.  

Zabojniki so last Komunale Kranj in označeni z logotipom, identifikacijsko številko in čipom, kar je v pomoč pri reševanju morebitnih reklamacij ter obvladovanju števila in vrst zabojnikov na terenu.

Odvoz zabojnikov se obračunava glede na število odvozov, oddaljenosti ter velikosti in lastništva zabojnika. V primeru odvoza z zabojnikom Komunale Kranj se zaračuna tudi najemnina zabojnika. Prevoz in oddaja zabojnikov se obračuna glede na volumen zabojnika in vrste odpadkov.

 

Obdelava in odlaganje se obračunata glede dejanske tehtane teže.

Cene določa Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o..

 

Vse cene so v EUR brez DDV.

 

ODVOZ ZABOJNIKA GLEDE ODDALJENOSTI TER VELIKOSTI IN LASTNIŠTVA ZABOJNIKA

Lastništvo in oddaljenost

EM

5, 7, 12 m³

15, 20, 30 m³

Naš zabojnik do 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Naš zabojnik nad 10 km

EUR/odvoz

170,26

422,60

Strankin zabojnik do 10 km

EUR/odvoz

130,80

363,44

Strankin zabojnik nad 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Cene veljajo od 1. 6. 2019.

 

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV

Količina

EM

Obdelava odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Odlaganje odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Mešani komunalni odpadki

EUR/kg

0,1465

0,1530

Stisnjeni komunalni odpadki

EUR/kg

0,1465

0,1530

Kosovni odpadki

EUR/kg

0,1465

0,1530

 

Obračunavajo se dejanske tehtane količine.

Cene veljajo od 1. 4. 2021.

 

Pri naši blagajni lahko kupite izdelke za pravilno odlaganje odpadkov.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2011.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Manjše biorazgradljive vrečke za odlaganje bioloških odpadkov (paket 25 vrečk) 1,67  22 % 2,04
7-litrska posoda za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu 2,50  22 % 3,05 
120-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke  0,75  22 % 0,92 
240-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke 0,92  22 % 1,12 

Mestne službe

Cene so v EUR in veljajo od 1. 5.2012.

 

Najem tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodaja sadja in zelenjave v velikih količinah (dan) 7,50  22% 9,15 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v velikih količinah (dan) 5,83  22% 7,11 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v majhnih količinah (dan) 3,75  22% 4,58 
Prodaja izdelkov domače obrti, bižuterije, sveč, cvetja in ostalih neprehrambnih izdelkov (dan) 7,92  22% 9,66 
Prodaja mlečnih in mesnih izdelkov v skrinji (dan) 10,00  22% 12,20 

 

Rezervacija tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodajalec nima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 12,50  22% 15,25 
Prodajalec ima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 7,50  22% 9,15 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2019.

 

Cene veljajo za parkirišča, ki jih upravlja Komunala Kranj d.o.o.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prva izdaja kartice in dovolilnice ter priprava pogodbe 12,30 22% 15,00
Zamenjava kartice 12,30 22% 15,00
Zamenjava dovolilnice 3,28 22% 4,00
Prestavitev nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz 36,88 22% 45,00

Pogrebna dejavnost

Najemnina za grob se obračuna letno.

Cene so v EUR in veljajo od 1.1.2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1.9.2016.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Enojni grob 22,13  22% 27,00 
Dvojni grob 40,16  22% 49,00 
Trojni grob 59,84  22% 73,00 
Četverni grob 78,69  22% 96,00 
Otroški grob 18,85  22% 23,00 
Žarni grob 19,67  22% 24,00 
Enojni grob ob zidu 29,51  22% 36,00 
Dvojni grob ob zidu 56,56  22% 69,00 
Trojni grob ob zidu 84,43  22% 103,00 
Četverni grob ob zidu 109,02  22% 133,00 
Grobnica 85,25  22% 104,00 
Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela 83,49 22% 101,86

Cene so v EUR in veljajo od 1. 12. 2020.

 

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 

 

Ura delavca

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
PK delavec - pogrebna storitev (ura)* 11,50  9,5 % 12,59 
KV delavec - pogrebna storitev (ura)* 15,60 9,5 % 17,08
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 11,50 22 % 14,03
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 15,60 22 % 19,03 
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) 32,60 9,5 % 35,70

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Traktor s priključkom (ura) 25,00 22 % 30,50
Rovokopač (ura) 35,00 22 % 42,70
Kompresor (ura) 10,50 22 % 12,81

 

Priprava groba

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) 59,50  9,5 % 65,15
Izkop poglobljenega groba (izkop) 183,85 9,5 % 201,32
Izkop groba (izkop) 149,25 9,5 % 163,42
Vkop žarne niše (vkop) 56,90  9,5 % 62,31
Odpiranje žarne niše (odpiranje) 33,90 9,5 % 37,12 
Izkop malega groba (izkop) 56,90 9,5 % 62,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) 62,00 9,5 % 67,89
Prevoz pokojnika (kilometer)* 1,24 9,5 % 1,36 
Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)** 1,61 9,5 % 1,76
Prevoz pokojnika - tujina (kilometer)* 1,82  0 % 1,82
Prevoz cvetja (ura) 40,10 9,5 % 43,91 
Kombi (kilometer) 1,01  22 % 1,23

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 Cena brez DDV v EURStopnja DDV Cena z DDV v EUR
Priprava pogrebnega materiala (storitev) 24,96 9,5 % 27,33
Pečatenje vložka za krsto (storitev) 35,20 9,5 % 38,54

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Ureditev pokojnika (storitev) 40,45 9,5 % 44,29

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 174,40  9,5 % 190,97 
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) 201,56  9,5 % 220,71 
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 84,20  9,5 % 92,20 
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) 111,36  9,5 % 121,94 
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 109,56 9,5 % 119,97
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) 136,72 9,5 % 149,71
Dodatno delavec (oseba) 21,70  9,5 % 23,76

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 64,60 9,5 % 70,74 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) 118,80 9,5 % 130,01
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako III.) 231,00 9,5 % 252,95
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika 23,00  9,5 % 25,19

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* 15,60 9,5 % 17,08
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) 41,30  9,5 % 45,22
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) 17,67 9,5 % 19,35
Ležanje pokojnika v vežici (dan) 52,35 9,5 % 57,32
Uporaba čajne kuhinje (dan) 57,75 9,5 % 63,24
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) 20,10  22 % 24,52
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* 19,05  22 % 23,24
Izposoja žalne zastave (dan) 2,30 22 % 2,81
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* 20,35  22 % 24,82
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* 46,00  22 % 56,12 
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* 98,15 9,5 % 107,47
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* 71,05 9,5 % 77,80
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* 36,65  9,5 % 40,13

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitveKategorija
Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)
I.
Sobota
(med 7. in 13. uro)
I.
Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)
II.
Sobota
(med 13. in 22. uro)
II.
Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)
IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Cena 24-urne službe/pokojnika* 197,40 9,5 % 216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka