Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Cenik komunalnih storitev v občini Cerklje na Gorenjskem 

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cenik za storitve pri odvzemu vode iz hidranta si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cenik geodetskih storitev in materiala si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Cenik montaže vodomerov in vodovodnih priključkov za trg najdete na tej povezavi. 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Cene so v EUR in za odvajanje veljajo od 1.6.2023. Za obdobje enega leta od potrditve veljajo cene za odvajanjes poračunom.

 

Storitev odvajanje odpadnih voda

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvajanje (m³)

0,5417

9,50 %

0,5932

Odvajanje s poračunom (m³)

0,5605

9,50 %

0,6137

 

 Storitev čiščenje odpadnih voda

V občini Cerklje na Gorenjskem storitev izvaja Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Komunala Kranj zaračunava storitve za njegov račun.

  

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Čiščenje (m³)

0,5231 EUR

9,50 %

0,5728 EUR

 

  

Omrežnina odvajanje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).
 

Moč vodomera

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

DN 15

9,17

9,50 %

10,04

DN 20

9,17

9,50 %

10,04

DN 25

27,50

9,50 %

30,11

DN 30

27,50

9,50 %

30,11

DN 40

91,68

9,50 %

100,39

DN 50

137,52

9,50 %

150,58

DN 65

274,04

9,50 %

301,17

DN 80

458,40

9,50 %

501,95

DN 100

916,80

9,50 %

1.003,90

DN 150

1.833,61

9,50 %

2.007,80

DN 200

1.833,61

9,50 %

2.007,80

DN 50/20

137,52

9,50 %

150,58

DN 80/20

458,40

9,50 %

501,95

DN 100/20

916,80

9,50 %

1.003,90

DN 150/40

1.833,61

9,50 %

2.007,80

 

Omrežnina odvajanje s poračunom

 

Moč vodomera

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

DN 15

8,97

9,50 %

9,82

DN 20

8,97

9,50 %

9,82

DN 25

26,92

9,50 %

29,48

DN 30

26,92

9,50 %

29,48

DN 40

89,72

9,50 %

98,24

DN 50

134,58

9,50 %

147,37

DN 65

269,16

9,50 %

294,73 

DN 80

448,60

9,50 %

491,22

DN 100

897,20

9,50 %

982,43

DN 150

1.794,40

9,50 %

1.964,87

DN 200

1.794,40

9,50 %

1.964,87

DN 50/20

134,58

9,50 %

147,37

DN 80/20

448,60

9,50 %

491,22

DN 100/20

897,20

9,50 %

982,43

DN 150/40

1.794,40

9,50 %

1.964,87

  

Omrežnina čiščenje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).

Storitev izvaja Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Komunala Kranj zaračunava storitve za njegov račun.

 

  

Moč vodomera

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

DN 15

2,3053

9,50 %

2,5243

DN 20

2,3053

9,50 %

2,5243

DN 25

6,9159

9,50 %

7,5729

DN 30

6,9159

9,50 %

7,5729

DN 40

23,0530

9,50 %

25,2430

DN 50

34,5795

9,50 %

37,8646

DN 65

69,1590

9,50 %

75,7291

DN 80

115,2650

9,50 %

126,2152

DN 100

230,5300

9,50 %

252,4303

 

 Cene čiščenja na Čistilni napravi Domžale-Kamnik veljajo od 1. 6. 2022. Sklep je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne, 30. 5. 2022.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje (m³)

0,0528

-

0,0528

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/2012, s spremembami. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in Sklepom o potrditvi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel dne 20. 4. 2023 ter veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 30. 5. 2022.

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 

Cenik odvajanja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne, 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - STARA CENA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,48

9,5 %

0,5256

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - NOVA CENA  

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)*

0,40

9,5 %

0,4380

*Dodatek za transportne stroške odvajanja ind. vode v občini Cerklje na Gorenjskem je 0,24 EUR/m3.

 

OMREŽNINA ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Omrežnina za odvajanje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - STARA CENA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,24

9,5 %

0,2628

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

 ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - NOVA CENA 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)*

0,20

9,5 %

0,2190

*Dodatek za transportne stroške odvajanja ind. vode v občini Cerklje na Gorenjskem je 0,24 EUR/m3.

 

 

OMREŽNINA ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN -STARA CENA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,24

9,5 %

0,2628

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave. Pri prevzemu in ravnanju z blatom se za obdobje treh let od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom, pri omrežnini čiščenja greznic in MKČ pa se upošteva eno leto.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

 

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,7460 9,5% 0,8169

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,8620 9,5% 0,9439

 

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo. V objektih, ki so na vodovarstvenih območjih, in v katerih ni prijavljenih oseb in ni merjene porabe vode, se zaračuna za storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami količina porabljene pitne vode 10 m3 mesečno za posamezni objekt.

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba/mesec) 3,36 9,5% 3,68

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom: 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba/mesec) 3,88 9,5% 4,25

 

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

 

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  3,34 9,5% 3,66

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN s poračunom:

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  3,32 9,5% 3,64

 

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerklje na Gorenjskem so oblikovane skladno s:

Cenik storitev prevzema odpadnih voda in blata iz greznic ter čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate na tej povezavi. 

 

 

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cenik za izredno čiščenje greznice ali MKČN si lahko ogledate na tej povezavi. 

Cenik storitev na kanalizacijskem omrežju si lahko ogledate na tej povezavi.   

 

Cenik urnih postavk si lahko ogledate na spletnem mestu tukaj. 

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka