Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 22. 2. 2016

Zakonodaja

Zakon o varstvu okolja 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Šenčur 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Jezersko

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Preddvor

Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor

Navodila za izdelavo projekta izvedenih del (PID)

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.