Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555
Datum objave: 28. 1. 2016

Vloge za izdajo soglasij, mnenj

V skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili občin lastnic našega podjetja, izdajamo projektne pogoje, smernice, mnenja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadki.

Pred samo izvedbo ali spremembo vodovodnega in kanalizacijskega priključka morate pridobiti soglasje. Izdaja teh dokumentov je za vlagatelja brezplačna.

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo. 

Vlogo lahko oddate:

  • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov vloge@komunala-kranj.si,

  • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju,

  • v pisni obliki po pošti na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev

Vloga za izdajo mnenja

Vloga za izdajo soglasja (enostaven objekt)

Vloga za vodovodni priključek

Vloga za pridobitev dovoljenja za odvzem vode iz hidranta

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

Poročilo o praznjenju grezničnega blata ali blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v gnojno jamo

Obrazci

Prijava stanja vodomera - stanje vodomera je mogoče oddati v spletni aplikaciji Vaši računi - Portal za uporabnike.

Prijava na brezplačno obveščanje v primeru motene oskrbe s pitno vodo

Soglasje za direktno obremenitev SEPA

Identifikacijske oznake in kode SWIFT BIC

Naročilnica za enkratni najem zabojnika za fizične osebe

Oddaja reklamacije

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov (Portal za uporabnike)

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov (pdf oblika obrazca)

S podpisom pooblaščene osebe zagotavljamo, da bomo pridobljene podatke uporabljali izključno za namene nemotenega poslovanja podjetja. S podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podpisniki vlog ste dolžni pravočasno posredovati vse spremembe, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.