Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 13. 2. 2016

Pogosta vprašanja

Kaj je kanalizacijski priključek?
Kanalizacijski priključek je kanalizacijska cev za priključitev posameznega objekta na javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zadnjega jaška pred objektom. Grajen mora biti iz atestiranih materialov in vodotesen.

Kdaj se objekt lahko priključi na javno kanalizacijo?
Priključitev na javno kanalizacijo je možna, ko uporabnik plača občini komunalni prispevek in pridobi pisno soglasje izvajalca javne službe. Uporabnik mora po pridobitvi soglasja o priključitvi pisno obvestiti izvajalca javne službe o nameravani priključitvi najmanj 7 dni pred pričetkom del.

Kako pravilno izvesti kanalizacijski priključek?
Minimalna dimenzija hišnega priključka je 16 cm. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred vplivom zmrzovanja.

Padci pri hišni kanalizaciji ne smejo biti manjši od 1,5% in večji od 3%.

Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski jašek na svojem zemljišču.

Kota priključka na javno kanalizacijo:

  • za mešane sisteme - vrh temena cevi javne kanalizacije
  • za ločene sisteme - 5 cm nad dnom cevi
  • odpadne vode iz kletnih prostorov se smejo odvesti v javno kanalizacijo izključno preko hišnega črpališča ali vgradnje povratne lopute.

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in s strešin je potrebno ponikati na zemljišču lastnika. V kanalizacijo ni dovoljeno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.

Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika objekta.

Kdo je lahko izvajalec hišnega priključka na javno kanalizacijo?
Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del.

Kako preprečiti vdor vode v klet?
V skladu z občinskimi odloki javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja gravitacijski odtok odpadnih vod iz pritličja. Odtok iz kletnih prostorov se dovoli le na odgovornost lastnika, ki mora z vgradnjo črpalke ali lopute preprečiti nevarnost povratnega udara odpadne vode.

Kje dobim podatke o dobaviteljih malih komunalnih čistilnih naprav?

Podatke najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva 

V katerem primeru je lastnik objekta upravičen do plačevanja nižje okoljske dajatve?
Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo s primernim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90% tako, da se ta letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90%. Pogoj za upoštevanje znižanja enot obremenitve je izdelano:

  • poročilo o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti ali
  • poročilo o opravljenem pregledu v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode , iz katerega je razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.