Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 13. 2. 2016

Obračun storitev 

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

  • storitev odvajanja odpadnih vod,
  • storitev čiščenja odpadnih vod,
  • omrežnina čiščenje,
  • omrežnina odvajanja,
  • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

  • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
  • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
  • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

Uporabnikom v občini Cerklje na Gorenjskem, ki imajo odvajanje voda urejeno z greznicami oz. MKČN, se storitev praznjenja greznic in MKČN obračuna v enkratnem znesku po opravljeni storitvi. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod ter odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih vod z industrijskih površin

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Čiščenje blata pripeljanega na Centralno čistilno napravo Kranj

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.