Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 11. 3. 2016

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« se je čistilna naprava nadgradila in rekonstruirala. Trenutno je naprava še v fazi poskusnega obratovanja, kar pomeni, da se novozgrajeni objekti vključujejo v obratovanje. Dokler se biomasa ustrezno ne adaptira in linija blata/bioplina ne vzpostavi, lahko pride do neprijetnih vonjav. Kasneje v rednem obratovanju naprave teh vonjav ne pričakujemo. Nova Centralna čistilna naprava po velikosti in tehnologiji ustreza današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom. 

Na Centralno čistilno napravo Kranj so priključene odpadne vode iz Mestne občine Kranj, občine Naklo in severnega dela občine Šenčur. Pri novi centralni čistilni napravi so popolnoma zaprti vsi deli naprave, razen aeracijskih bazenov (sekundarno čiščenje) in naknadnih usedalnikov ter biofiltra. Iz zaprtih delov zrak odsesava v biofilter, iz deževnega bazena pa posebej v kemični filter. Naprava ima tudi novo zunanjo podobo. Od objektov stare čistilne naprave se je ohranila upravna stavba, garaže, transformatorska naprava in gnilišča, ki so preurejena v zalogovnika blata.  

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.