Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 9. 3. 2016

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občini Preddvor

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
  • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

Cene so v EUR in veljajo od 1.10.2014.

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,33  9,5% 0,3614

 
Uporabnikom, ki ne uporabljajo vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem se upošteva normirana poraba pitne vode določena z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in znaša 0,15 m³ na dan na osebo.  

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba) 1,37  9,5% 1,5002

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
omrežnina  0,70  9,5% 0,77

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Preddvor so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in elaboratom, ki ga je občinski svet občine Preddvor sprejel na 31. seji dne 24.9.2014.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.