Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 10. 3. 2016

Cenik praznjenja greznic in MKČN v Občini Cerklje na Gorenjskem

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
  • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 11. 2017.

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,61 9,5% 0,67

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo. V objektih, ki so na vodovarstvenih območjih, in v katerih ni prijavljenih oseb in ni merjene porabe vode, se zaračuna za storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami količina porabljene pitne vode 10 m3 mesečno za posamezni objekt.

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba/mesec) 2,7450  9,5% 3,0057

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
omrežnina  0,70 9,5% 0,77

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerklje na Gorenjskem so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in elaboratom, ki ga je svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na 18. seji dne 11. 10. 2017.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.