Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579
Datum objave: 28. 1. 2016

Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Medvode

Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Medvode

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - vodarine in
  • fiksnega dela - omrežnina voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 11. 2017.

VODARINA

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Vodarina (m³) 0,44  9,5 % 0,4818

OMREŽNINA VODA

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

Potrjena cena omrežnine oskrbe s pitno vodo

Moč vodomera  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 5,36 9,5 % 5,87
DN 20 5,36  9,5 % 5,87 
DN 25 16,08 9,5 % 17,61 
DN 30 16,08 9,5 % 17,61
DN 40 53,60 9,5 % 58,69
DN 50 80,40 9,5 % 88,04 
DN 65 160,80  9,5 % 176,08
DN 80 268,00  9,5 % 293,46
DN 100 536,00 9,5 % 586,92
DN 150 1.072,00 9,5 % 1.173,84
DN 200 1.072,00 9,5 % 1.173,84
DN 50/20 80,40 9,5 % 88,04
DN 80/20 268,00  9,5 % 293,46 
DN 100/20 536,00 9,5 % 586,92
DN 150/40 1.072,00 9,5 % 1.173,84

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Občini Medvode, ki ga je svet Občine Medvode sprejel na redni seji, sklep z dne 11. 10. 2017.
V skladu z veljavno metodologijo smo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravili enoten elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.