Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579

Datum objave: 28. 1. 2016

Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Šenčur

Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Šenčur

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - vodarine in
  • fiksnega dela - omrežnina voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 12. 2017. 

VODARINA

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Vodarina (m³) 0,44  9,5 % 0,4818

 

OMREŽNINA VODA

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

Potrjena cena omrežnine oskrbe s pitno vodo

Moč vodomera  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 5,36 9,5 % 5,87
DN 20 5,36  9,5 % 5,87 
DN 25 16,08 9,5 % 17,61 
DN 30 16,08 9,5 % 17,61
DN 40 53,60 9,5 % 58,69
DN 50 80,40 9,5 % 88,04 
DN 65 160,80  9,5 % 176,08
DN 80 268,00  9,5 % 293,46
DN 100 536,00 9,5 % 586,92
DN 150 1.072,00 9,5 % 1.173,84
DN 200 1.072,00 9,5 % 1.173,84
DN 50/20 80,40 9,5 % 88,04
DN 80/20 268,00  9,5 % 293,46 
DN 100/20 536,00 9,5 % 586,92
DN 150/40 1.072,00 9,5 % 1.173,84

PORAČUN ŠTEVNINE

Z uveljavitvijo cene omrežnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se je kot posebna cenovna postavka na računu prenehala zaračunavati števnina. Uporabniki, ki ste števnino plačevali pred letom 2010, ste upravičeni do vračila dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let. Vračilo se bo povrnilo predvidoma v treh letih. Na računu je poračun števnine upoštevan kot odbitna postavka.  

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Občini Šenčur, ki ga je svet Občine Šenčur sprejel na redni seji, sklep z dne 23. 11. 2017.
V skladu z veljavno metodologijo smo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravili enoten elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.