Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 1. 11. 2018

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Preddvor

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 11. 2019.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Omrežnina  se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).

 

 

Potrjena cena brez DDV

Stopnja DDV

Zaračunana cena z DDV

Odvajanje (m³)

0,24

9,5 %

0,2628

Čiščenje (m³)

0,6474

9,5 %

0,7089

Omrežnina odvajanje (mes/DN 20)

13,28

9,5 %

14,54

Omrežnina čiščenje (mes/DN 20)

10,71

9,5 %

11,73

 

OMREŽNINA 

Omrežnina odvajanje 

Cena brez poračuna

Subvencija

Moč vodomera

brez DDV

Stopnja DDV

 z DDV

brez DDV

Stopnja DDV

 z DDV

DN 15

13,28

9,5%

14,54

5,98

9,5%

6,54

DN 20

13,28

9,5%

14,54

5,98

9,5%

6,54

DN 25

39,85

9,5%

43,64

17,93

9,5%

19,64

DN 30

39,85

9,5%

43,64

17,93

9,5%

19,64

DN 40

132,84

9,5%

145,46

59,78

9,5%

65,46

DN 50

199,27

9,5%

218,20

89,67

9,5%

98,19

Omrežnina čiščenje

Cena brez poračuna

Subvencija

Moč vodomera

brez DDV

Stopnja DDV

 z DDV

brez DDV

Stopnja DDV

 z DDV

DN 15

10,71

9,5%

11,73

4,82

9,5%

5,28

DN 20

10,71

9,5%

11,73

4,82

9,5%

5,28

DN 25

32,12

9,5%

35,17

14,45

9,5%

15,83

DN 30

32,12

9,5%

35,17

14,45

9,5%

15,83

DN 40

107,07

9,5%

117,27

48,18

9,5%

52,76

DN 50

160,61

9,5%

175,87

72,27

9,5%

79,14

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Občini Preddvor in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijo (m³)

0,0528 

/

0,0528 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen, ki ga je občinski svet Občine Preddvor sprejel na 31. redni seji dne 24. 10. 2018.

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.