Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Datum objave: 28. 1. 2016

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih.  

Za gospodinjstva - objekti priključeni na Čistilno napravo Češnjevek:

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Čiščenje (m³) 0,2383*  9,50 % 0,2609
Odvajanje (m³) 0,24 9,50 % 0,2628

* Cena je subvencionirana s strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

Za poslovno dejavnost - objekti priključeni na Čistilno napravo Češnjevek:

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Čiščenje (m³) 0,50  9,50 % 0,5475
Odvajanje (m³) 0,24  9,50 % 0,2628

Za vse uporabnike - objekti priključeni na Čistilno napravo Domžale-Kamnik

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Čiščenje (m³) 0,3681 9,50 % 0,4031
Odvajanje (m³) 0,24  9,50 % 0,2628

 

OMREŽNINA ODVAJANJE

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).
 

Moč vodomera Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 9,35 9,50 % 10,24
DN 20 9,35 9,50 % 10,24
DN 25 28,05 9,50 % 30,71
DN 30 28,05 9,50 % 30,71
DN 40 93,50 9,50 % 102,38
DN 50 140,25 9,50 % 153,57
DN 65 280,50 9,50 % 307,15
DN 80 467,50 9,50 % 511,91
DN 100 935,00 9,50 % 1.023,83
DN 150 1.870,01 9,50 % 2.047,66
DN 200 1.870,01 9,50 % 2.047,66
DN 50/20 140,25 9,50 % 153,57
DN 80/20 467,50 9,50 % 511,91
DN 100/20 935,00 9,50 % 1.023,83
DN 150/40 1.870,01 9,50 % 2.047,66

OMREŽNINA ČIŠČENJE 

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).

Za gospodinjske objekte, katerih odpadne vode se čistijo na čistilni napravi Češnjevek (subvencionirana cena):

Moč vodomera Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 0,86 9,50 % 0,94
DN 20 0,86 9,50 % 0,94
DN 25 2,59 9,50 % 2,84
DN 30 2,59 9,50 % 2,84
DN 40 8,64 9,50 % 9,46
DN 50 12,97 9,50 % 14,20
DN 65 25,93 9,50 % 28,39
DN 80 43,22 9,50 % 47,33
DN 100 86,44 9,50 % 94,65
DN 150 86,44 9,50 % 94,65
DN 200 86,44 9,50 % 94,65
DN 50/20 12,97 9,50 % 14,20
DN 80/20 43,22 9,50 % 47,33
DN 100/20 86,44 9,50 % 94,65
DN 150/40 86,44 9,50 % 94,65

Za gospodinjske objekte, katerih odpadne vode se čistijo na čistilni napravi Domžale-Kamnik:

Moč vodomera Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 2,2561 9,50 % 2,4704
DN 20 2,2561 9,50 % 2,4704
DN 25 6,7683 9,50 % 7,4113
DN 30 6,7683 9,50 % 7,4113
DN 40 22,5609 9,50 % 24,7042
DN 50 33,8414 9,50 % 37,0563
DN 65 67,6828 9,50 % 74,1127
DN 80 112,8047 9,50 % 123,5211
DN 100 225,6093 9,50 % 247,0422

Za poslovne objekte, katerih odpadne vode se čistijo na čistilni napravi Češnjevek (brez subvencije):

Moč vodomera Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
DN 15 2,98 9,50 % 3,26
DN 20 2,98 9,50 % 3,26
DN 25 8,94 9,50 % 9,79
DN 30 8,94 9,50 % 9,79
DN 40 29,81 9,50 % 32,64
DN 50 44,71 9,50 % 48,96
DN 65 89,42 9,50 % 97,91
DN 80 149,04 9,50 % 163,20
DN 100 298,07 9,50 % 326,39
DN 150 596,14 9,50 % 652,77
DN 200 596,14 9,50 % 652,77

Cene čiščenja na Čistilni napravi Domžale-Kamnik veljajo od 1. 1. 2018. Občina Cerklje na Gorenjskem je sprejela sklep o subvencioniranju, ki velja od 1. 2. 2018.

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje (m³) 0,0528 - 0,0528

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/2012, s spremembami). Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in Sklepom o potrditvi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel dne 10. 9. 2015 ter veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 20. 6. 2017.

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.