Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Predstavitev podjetja

Dejavnosti podjetja

Osnovne dejavnosti našega podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb:

 • oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko;
 • ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko.

Na območju Mestne občine Kranj poleg naštetih dejavnosti izvajamo še izbirne gospodarske javne službe:

 • vzdrževanje občinskih cest,
 • javno snago in čiščenje javnih površin,
 • pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • upravljanje mestne tržnice,
 • upravljanje javnih parkirišč, 
 • odstranitev vozil.

Lastništvo podjetja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala:

Graf lastnistvo.jpg

Vizija, poslanstvo in cilji podjetja

Vizija: 

Postati želimo vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje in odličen primer ravnanja z okoljem za Evropo.

Poslanstvo: 

Skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter zaposlenih. Skrbeti, da bo odnos do okolja normalen del naše kulture.

Cilji:
 • Za čisto in zdravo okolje je potrebno odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, redna oskrba s pitno vodo, skrb za urejenost javnih površin, učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaževanja.
 • Strokovnost: spoštovanje zakonskih zahtev in smernic za varstvo okolja, vlaganje v usposabljanje zaposlenih, sodelovanje na razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja.
 • Nenehen razvoj, izboljšave in preprečevanje onesnaževanja: uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, skrb vsakega zaposlenega je predlagati izboljšave pri svojem delu, podprtost z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
 • Pripadnost podjetju, odnos do strank: vzpostaviti pristen odnos z občani in drugimi strankami, med zaposlenimi skrbeti za korektne odnose. 

Politika je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj. 

Upravljanje podjetja

O upravljanju podjetja odloča skupščina, medtem ko je poslovodja javnega podjetja direktor. Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev.

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. je skupni organ, ki ga ustanovijo občinski sveti udeleženih občin v javnem podjetju za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat preneha z iztekom funkcije župana.
Za predsednika Sveta ustanoviteljev je bil izvoljen župan Mestne občine Kranj. 

Družbenice javnega podjetja sprejemajo sklepe na skupščini. V skupščino družbenice določijo vsaka svojega predstavnika, ki je pooblaščen izvrševati glasovalno pravico zanjo. Člane skupščine imenujejo družbenice za dobo štirih let. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani. V skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., je funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja.

Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja. Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev, v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter Občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o., Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., poslovnim načrtom javnega podjetja ter pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja. 
 

Kratka zgodovina podjetja

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja so se iz Direkcije komunalnih dejavnosti mesta Kranja, ki je poslovalo kot Zavod s samostojnim financiranjem,  razvila tri ločena komunalna podjetja: Ceste in kanalizacija, Komunala Kranj in Vodovod. Komunalni servis Kranj je bil v registru podjetij in obrtov vpisan od februarja 1958 pa vse do leta 1974, ko se je v sodni register vpisalo konstituiranje DO: Delovna organizacija Komunalno, obrtno in gradbeno podjetje Kranj, n. sol. o., s sedežem v Kranju, Mirka Vadnova 1, ki je imela v svoji sestavi temeljne organizacije združenega dela: TOZD-e Komunala Kranj, Obrt Kranj, Gradnje Kranj in Vodovod kanalizacije Kranj. Izvajala so dejavnosti vzdrževanja, obnavljanja ter gradnje cest, kanalizacije in komunalnih cestnih objektov; vzdrževanja in izkoriščanja gramoznic ter kamnolomov na območju občine Kranj; preskrbe mesta in okolice s pitno vodo ter dejavnost vzdrževanja vodovodnega omrežja in naprav.

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Leta 1990 se je delovna organizacija Komunalnega, obrtnega in gradbenega podjetja Kranj organizirala kot javno podjetje. Poslovati je začelo pod imenom Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.. Podjetje je opravljalo storitve, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ter drugih podjetij.

Leta 2000 se je podjetje po uveljavitvi Zakona o gospodarskih javnih službah preoblikovalo z Odlokom o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v podjetje Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

Javno podjetje je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, na način, ki bo zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolju prijazen.

 

 

 

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.