Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

O spremembi cen odvajanja in čiščenja v občini Naklo

S 1. oktobrom 2016 so v občini Naklo začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Za lažje in pravilno razumevanje sprememb smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zakaj so se cene spremenile?
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki je intenzivno potekala v zadnjih letih v občini Naklo, se je vrednost komunalne infrastrukture bistveno povečala. Sočasno je bila nadgrajena Centralna čistilna naprava Kranj, na kateri se obdelajo tudi odpadne vode iz občine Naklo in čiste vrnejo v okolje. Ti pomembni investicijski in okoljski projekti so vplivali na višino omrežnine za odvajanje in čiščenje. 
Zaradi večjega obsega infrastrukture, ki pomeni višje stroške najema in obratovanja infrastrukture, je bila potrebna uskladitev cen z dejanskimi stroški. Višji so tudi stroški obratovanja nove Centralne čistilne naprave Kranj, saj ta sedaj zagotavlja bistveno učinkovitejše čiščenje odpadnih voda. 

Kaj pomeni poračun pri ceni omrežnin odvajanje in čiščenje?
Pri izračunih cen se vedno upošteva, da se ne ustvarja dobička, ampak zgolj krije stroške izvajanja javne službe. Po državni uredbi o cenah moramo izvajalci stroškovne cene uskladiti z zaračunanimi. V novih cenah omrežnin, ki bodo veljale do 30.9.2017, so upoštevani dobiček pri storitvi čiščenja iz leta 2015 ter izgubi pri storitvi čiščenja in storitvi odvajanja v letu 2016. Po 30.9.2017 bodo cene omrežnin nekoliko nižje.

Kako sta določeni omrežnini odvajanje in čiščenje?
Na višino omrežnine vplivajo vrednost infrastrukture ter število in velikost priključkov. Omrežnino za odvajanje zaračunavamo uporabnikom storitev in jo kot najemnino infrastrukture nakazujemo Občini Naklo. Enako velja za omrežnino za čiščenje, kjer se zbrana omrežnina v obliki najemnine s strani Komunale Kranj nakazuje Mestni občini Kranj, ki je lastnica Centralne čistilne naprave Kranj. Omrežnina je pomemben prihodek občinskega proračuna, saj občini  zagotavlja sredstva za potrebne obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema. 

Ali se cena spremeni tudi pri tistih, ki imajo greznice oz. male komunalne čistilne?
Cena se ne spremeni. Z veljavno državno uredbo o cenah so bile cene za greznice oz. MKČN usklajene s 1.6.2015 in pravilno razdeljene na variabilni in fiksni del. Po obdobju treh let moramo izvajalci stroškovne cene uskladiti z  zaračunanimi in jih predstaviti v obliki novega elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. To bomo storili v letu 2018.

Ali se je z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj kakovost storitve izboljšala?
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje kakovosti našega bivanja zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranjanja reke Save in njenega ekosistema. Večina ne razmišlja o tem, da je potrebno vodo po uporabi skrbno odvesti, očistiti in jo vrniti naravi. To zahteva nenehna finančna vlaganja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih sistemov za ravnanje z našo odpadno vodo. Del življenja so tudi odplake, odpadne vode, ki jih z vsako uporabo vode, ustvarja vsak od nas. S pravilnim ravnanjem z njimi ohranjamo vodne vire, kažemo svojo civilizacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri.

Kje lahko dobim dodatne informacije? 
Pišite nam nam info@komunala-kranj.si ali pokličite našo brezplačno številko 080 3555. Nove mesečne izdatke si lahko izračunate sami s pomočjo interaktivnega izračuna

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.