Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

O spremembi cen odvajanja in čiščenja v občini Šenčur

S 1. oktobrom 2016 so v občini Šenčur začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Za lažje in pravilno razumevanje sprememb smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zakaj so se cene spremenile?
Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vse občine v Sloveniji so oz. bodo še morale način obračuna komunalnih storitev prilagoditi novim predpisom. Tako smo v Komunali Kranj tudi za občino Šenčur pripravili nove elaborate za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer smo upoštevali vse zahteve veljavne zakonodaje.
Cene iz leta 2004 tudi niso več zadoščale za pokrivanje stroškov izvajanja storitev zaradi večjega obsega omrežja kanalizacije v občini Šenčur in zaradi izgradnje nove Centralne čistilne naprave v Kranju, na kateri se obdelajo odpadne vode tudi iz občine Šenčur in se čiste vrnejo v okolje.

Kaj predpisuje državna uredba o cenah?
Cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti razdeljena na variabilni del, ki se nanaša na izvajanje storitev in se zaračuna po porabi vode na kubični meter ter na fiksni del (omrežnino), ki se nanaša na pokrivanje stroškov javne infrastrukture in se zaračuna v fiksnem znesku odvisno od velikosti vodomera. Uredba določa, je cena omrežnin enaka za uporabnika v enostanovanjski stavbi in za uporabnika v večstanovanjski stavbi. Uporabniki v večstanovanjskih objektih morajo za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor plačevati enako omrežnino kot tisti v individualnih hišah z vodomerom DN 20.

Kaj je omrežnina in zakaj se obračuna tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda?
Omrežnina se obračuna pri oskrbi s pitno vodo in tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
Omrežnini pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin). ​ 

Kako sta določeni omrežnini odvajanje in čiščenje?
Na višino omrežnine vplivajo vrednost infrastrukture ter število in velikost priključkov. Omrežnino za odvajanje zaračunavamo uporabnikom storitev in jo kot najemnino infrastrukture nakazujemo Občini Šenčur. Enako velja za omrežnino za čiščenje, kjer se zbrana omrežnina v obliki najemnine s strani Komunale Kranj nakazuje Mestni občini Kranj, ki je lastnica Centralne čistilne naprave Kranj. Omrežnina je pomemben prihodek občinskega proračuna, saj občini  zagotavlja sredstva za potrebne obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema. 

Kakšna bo torej nova cena storitev povezanih z vodo?
Po novem bo del cene, ki je odvisen od količine porabljene vode znašal 1,18 EUR z DDV na m³ vode. Drugi del, ki pa je fiksen in torej neodvisen od porabe vode, pa znaša 17,83 EUR z DDV za vodomer velikosti DN 20. Cene fiksnega dela so različne za posamezne velikosti vodomerov. Nove mesečne izdatke si lahko izračunate sami s pomočjo interaktivnega izračuna

Kaj pomeni poračun pri ceni omrežnin odvajanje in čiščenje?
Pri izračunih cen se vedno upošteva, da se ne ustvarja dobička, ampak zgolj krije stroške izvajanja javne službe. Po državni uredbi o cenah moramo izvajalci stroškovne cene uskladiti z zaračunanimi. Tako se bo uporabnikom storitev čiščenja, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje v občini Šenčur, poračunal dobiček iz leta 2015. Poračun bo v enem letu, torej do 30.9.2017. Po tem datumu bodo cene omrežnin nekoliko višje.

Ali se cena spremeni tudi pri tistih, ki imajo greznice oz. male komunalne čistilne?
Cena se ne spremeni. Z veljavno državno uredbo o cenah so bile cene za greznice oz. MKČN usklajene s 1.7.2014 in pravilno razdeljene na variabilni in fiksni del.  Po obdobju treh let moramo izvajalci stroškovne cene uskladiti z  zaračunanimi in jih predstaviti v obliki novega elaborata o oblikovanju cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. To bomo storili v letu 2017.

Ali sta ceni odvajanja in čiščenja enaki za gospodinjstvo in dejavnost?
Po novem sta ceni enaki.

Ali se je z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj kakovost storitve izboljšala?
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje kakovosti našega bivanja zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranjanja reke Save in njenega ekosistema. Večina ne razmišlja o tem, da je potrebno vodo po uporabi skrbno odvesti, očistiti in jo vrniti naravi. To zahteva nenehna finančna vlaganja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih sistemov za ravnanje z našo odpadno vodo. Del življenja so tudi odplake, odpadne vode, ki jih z vsako uporabo vode, ustvarja vsak od nas. S pravilnim ravnanjem z njimi ohranjamo vodne vire, kažemo svojo civilizacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri.

Kje lahko dobim dodatne informacije? 
Pišite nam nam info@komunala-kranj.si ali pokličite našo brezplačno številko 080 3555.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.