Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

O spremembi cen odvajanja in čiščenja v MOK

S 1. julijem 2016 so v Mestni občini Kranj začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Za lažje in pravilno razumevanje sprememb smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zakaj so se cene spremenile?
Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vse občine v Sloveniji so oz. bodo še morale način obračuna komunalnih storitev prilagoditi novim predpisom. Tako smo v Komunali Kranj tudi za Mestno občino Kranj pripravili nove elaborate za oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer smo upoštevali vse zahteve veljavne zakonodaje. Ta predpisuje drugačna razmerja pri določitvi cen omrežnin za različne velikosti vodomerov in prinaša pomembno spremembo za stanovalce v večstanovanjskih objektih. Pri izračunih smo upoštevali tudi višjo vrednost novo izgrajenega kanalizacijskega omrežja in nadgrajene Centralne čistilne naprave Kranj.  

Pri katerih uporabnikih se bodo cene najbolj spremenile?
Uporabniki v individualnih objektih boste praviloma plačevali manj, medtem ko se pri uporabnikih v večstanovanjskih objektih spremeni način obračuna omrežnine za čiščenje in omrežnine za odvajanja. Enako velja tudi za hiše z več stanovanjskimi enotami. Pri teh uporabnikih se mesečni strošek odvajanja in čiščenja zviša. Po novem bo imelo vsako gospodinjstvo zaračunano omrežnino za odvajanje in omrežnino za čiščenje za vodomer DN 20, enako kot pri omrežnini na vodo. 
Pred spremembo se je obračun omrežnin med gospodinjstvi v eno- in večstanovanjskih objektih v Mestni občini Kranj zelo razlikoval. Razlike so bile tudi med posameznimi večstanovanjskimi objekti. V teh objektih so se namreč zaračunani znesek omrežnin, glede na dejanski premer vodomera, porazdelili sorazmerno na stanovanja. Pri enakem premeru vodomera je bil strošek omrežnine v objektu z več stanovanji na posamezno stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji. 

Kaj je omrežnina in zakaj se obračuna tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda?
Cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda morajo biti sestavljene iz variabilnega (odvajanje in čiščenje) in fiksnega dela (omrežnina za odvajanje in čiščenje). Variabilni del se nanaša na izvajanje storitev odvajanja in čiščenja in se zaračuna po porabi vode. Fiksni del pa se nanaša na pokrivanje stroškov amortizacije oz. najema infrastrukture.
Omrežnina se obračuna pri oskrbi s pitno vodo in tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
Omrežnini pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin). Namenjeni sta investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav. Zbrana sredstva omrežnin Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Mestni občini Kranj in so prihodki občinskega proračuna.
Cena omrežnin je določena glede na vrednost infrastrukture v občini. Z razvojem kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj se je vrednost povišala, kar smo upoštevali tudi pri določanju novih cen. 

Ali to pomeni, da bodo sedaj uporabniki v večstanovanjskih objektih upravičeni do brezplačne menjave internih vodomerov?
Interni vodomeri, ki jih imajo nekateri uporabniki v večstanovanjskih objektih so del interne inštalacije in upravniku služijo za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Nameščeni so torej za glavnim obračunskim vodomerom, ki je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode, ki se upošteva pri obračunu. Interni vodomeri služijo le interni porazdelitvi stroškov glavnega obračunskega vodomera. 
Komunala Kranj internih vodomerov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun vode. Namestitev internega vodomera za hladno vodo temelji na osebni odločitvi posameznega lastnika stanovanja. Trenutno ne obstaja pravna podlaga, ki bi določala, da morajo uporabniki v večstanovanjskih objektih za merjenje porabe hladne vode  imeti vgrajene interne merilnike za porabo vode. 
V ceno omrežnine za vodo so vključeni tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave obračunskih vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. Interna napeljava ni javna infrastruktura in tudi ni del vodovodnega priključka.
V individualnih hišah imajo uporabniki vgrajene samostojne obračunske vodomere. Te obravnavamo popolnoma enako kot obravnavamo glavne obračunske vodomere pri večstanovanjskih objektih. Tako stanovalci v individualnih hišah kot stanovalci v večstanovanjskih objektih so iz naslova plačila omrežnine upravičeni do obnov in vzdrževanja hišnih priključkov na javni vodovod in obvezne menjave obračunskih vodomerov na vsakih pet let.

Ali se spremenita tudi ceni storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda?
Zaradi višjih stroškov vzdrževanja javnega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave so se povišale tudi cene storitev odvajanja in čiščenja, ki se obračunajo na osnovi porabljene vode. 

Pri katerih vodomerih se cena omrežnine spremeni?
Cene omrežnine so se znižale za vodomere velikosti DN 20, 30, 65, 80, 100, 150, za ostale vodomere DN 15, 25, 40, 50 pa povišale. ​Skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so se namreč spremenili faktorji pri izračunu omrežnin, zato so se cene omrežnin za posamezne velikosti vodomerov spremenile. 

Ali se cena spremeni tudi pri tistih, ki imajo greznice oz. male komunalne čistilne?
Cena se ne spremeni.

Ali se je z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj kakovost storitve izboljšala?
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje kakovosti našega bivanja zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranjanja reke Save in njenega ekosistema. Večina ne razmišlja o tem, da je potrebno vodo po uporabi skrbno odvesti, očistiti in jo vrniti naravi. To zahteva nenehna finančna vlaganja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih sistemov za ravnanje z našo odpadno vodo. Del življenja so tudi odplake, odpadne vode, ki jih z vsako uporabo vode, ustvarja vsak od nas. S pravilnim ravnanjem z njimi ohranjamo vodne vire, kažemo svojo civilizacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri.

Kje lahko dobim dodatne informacije? 
Pišite nam nam info@komunala-kranj.si ali pokličite našo brezplačno številko 080 3555.
 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.