Novice

Oskrba s pitno vodo , 6. 2. 2018

Zaključeno poračunavanje števnine v Občini Preddvor

Z uveljavitvijo cene omrežnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo prenehali zaračunavati števnino, namenjeno pokrivanju stroškov vzdrževanja in menjav vodomerov. Uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki ste števnino plačevali pred letom 2010, ste bili upravičeni do vračila dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let. Na računih je bil poračun števnine upoštevan kot odbitna postavka.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 6. 2. 2018

Nižje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Jezersko

Uporabnike obveščamo, da je januarja 2018 prenehal veljati sklep Občine Jezersko o poračunu cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2016. Cene storitev in omrežnin odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo od januarja 2018 nižje. Občina Jezersko bo tudi v letu 2018 subvencionirala cene omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v višini 60 % za gospodinjske uporabnike in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

Jezersko_foto_Primož_Šenk.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.